همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
  
BTC/USDT
۱۰X
۴۹,۸۲۰.۳۱۴۹,۸۷۰.۱۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ETH/USDT
۴,۳۸۶.۲۵۴,۳۹۰.۶۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ETH/BTC
۰.۰۹۴,۳۸۵.۷۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BTC/IRT
۱,۵۴۶,۶۷۱,۵۲۳.۹۵۴۹,۸۱۸.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ETH/IRT
۱۳۶,۱۷۱,۱۳۱.۲۵۴,۳۸۶.۰۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
USDT/IRT
۳۱,۱۰۰.۰۰۱.۰۰.۲۱%۳۱,۱۶۵.۰۰۳۱,۱۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
LTC/IRT
۵,۰۱۹,۹۷۶.۵۰۱۶۱.۶۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BCH/IRT
۱۴,۴۸۸,۷۰۱.۵۰۴۶۶.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DOGE/IRT
۵,۵۰۱.۱۷۰.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DASH/IRT
۴,۴۵۴,۹۵۷.۵۰۱۴۳.۴۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BCH/USDT
۴۶۶.۷۰۴۶۷.۱۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
LTC/USDT
۱۶۱.۷۰۱۶۱.۸۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DOGE/USDT
۵X
۰.۱۸۰.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DASH/USDT
۱۴۳.۵۰۱۴۳.۶۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
TRX/USDT
۰.۰۹۰.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
TRX/IRT
۲,۸۳۴.۷۲۰.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
JST/USDT
۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
JST/IRT
۲,۱۲۶.۲۷۰.۰۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SUN/USDT
۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SUN/IRT
۷۸۹.۱۶۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BNB/USDT
۶۰۲.۳۰۶۰۲.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BNB/IRT
۱۸,۶۹۸,۴۰۳.۵۰۶۰۲.۲۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
USDC/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
USDC/IRT
۳۱,۰۲۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
UNI/USDT
۱۷.۷۲۱۷.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
UNI/IRT
۵۵۰,۱۱۷.۴۰۱۷.۷۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
LINK/USDT
۲۱.۹۷۲۱.۹۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
LINK/IRT
۶۸۲,۰۵۸.۶۵۲۱.۹۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BUSD/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BUSD/IRT
۳۱,۰۱۷.۰۶۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
THETA/USDT
۴.۸۱۴.۸۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
THETA/IRT
۱۴۹,۳۸۸.۵۴۴.۸۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BTT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BTT/IRT
۱۱۰.۵۸۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CHZ/USDT
۰.۳۲۰.۳۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CHZ/IRT
۱۰,۰۵۸.۵۸۰.۳۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
COMP/USDT
۲۱۳.۱۰۲۱۳.۳۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
COMP/IRT
۶,۶۱۵,۶۸۹.۵۰۲۱۳.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SUSHI/USDT
۶.۲۵۶.۲۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SUSHI/IRT
۱۹۳,۹۳۸.۱۱۶.۲۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ENJ/USDT
۲.۸۵۲.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ENJ/IRT
۸۸,۴۱۶.۱۶۲.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZIL/USDT
۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZIL/IRT
۲,۲۵۳.۵۶۰.۰۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BAT/USDT
۱.۲۷۱.۲۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BAT/IRT
۳۹,۳۰۹.۱۸۱.۲۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZRX/USDT
۰.۹۱۰.۹۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZRX/IRT
۲۸,۱۰۸.۱۴۰.۹۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
1INCH/USDT
۲.۸۴۲.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
1INCH/IRT
۸۸,۲۶۰.۹۳۲.۸۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
RLC/USDT
۳.۳۱۳.۳۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
RLC/IRT
۱۰۲,۷۸۹.۹۹۳.۳۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
KEEP/USDT
۰.۷۲۰.۷۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
KEEP/IRT
۲۲,۲۷۷.۸۹۰.۷۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BAND/USDT
۶.۰۵۶.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BAND/IRT
۱۸۷,۷۲۹.۱۱۶.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
OCEAN/USDT
۰.۹۶۰.۹۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
OCEAN/IRT
۲۹,۷۰۶.۹۶۰.۹۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
NKN/USDT
۰.۴۱۰.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
NKN/IRT
۱۲,۸۲۷.۷۹۰.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
INJ/USDT
۹.۴۱۹.۴۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
INJ/IRT
۲۹۲,۲۵۷.۶۳۹.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SXP/USDT
۱.۶۷۱.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SXP/IRT
۵۱,۹۰۷.۲۴۱.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ALPHA/USDT
۰.۸۲۰.۸۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ALPHA/IRT
۲۵,۵۴۳.۸۳۰.۸۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DODO/USDT
۰.۹۶۰.۹۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DODO/IRT
۲۹,۸۰۳.۲۰۰.۹۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
KNC/USDT
۱.۵۰۱.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
KNC/IRT
۴۶,۵۰۵.۴۱۱.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ANT/USDT
۴.۷۴۴.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ANT/IRT
۱۴۷,۰۲۹.۱۲۴.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
STORJ/USDT
۱.۸۵۱.۸۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
STORJ/IRT
۵۷,۵۷۶.۰۶۱.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DATA/USDT
۰.۱۴۰.۱۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DATA/IRT
۴,۲۳۰.۸۱۰.۱۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ALICE/USDT
۱۴.۰۰۱۴.۰۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ALICE/IRT
۴۳۴,۶۳۰.۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AION/USDT
۰.۱۷۰.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AION/IRT
۵,۴۲۹.۷۷۰.۱۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BZRX/USDT
۰.۲۹۰.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BZRX/IRT
۸,۹۶۲.۶۹۰.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DAI/USDT
۱.۰۲۱.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DAI/IRT
۳۱,۶۳۲.۰۰۱.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
MKR/USDT
۲,۶۷۹.۰۰۲,۶۸۱.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
MKR/IRT
۸۳,۱۶۹,۵۵۵.۰۰۲,۶۷۸.۸۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
GRT/USDT
۰.۷۵۰.۷۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
GRT/IRT
۲۳,۲۷۴.۴۴۰.۷۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SNX/USDT
۶.۰۵۶.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SNX/IRT
۱۸۷,۷۲۹.۱۱۶.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
YFI/USDT
۲۲,۵۴۶.۶۵۲۲,۵۶۹.۲۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
YFI/IRT
۶۹۹,۹۶۰,۷۴۹.۲۵۲۲,۵۴۵.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SHIB/IRT
۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AAVE/USDT
۱۹۵.۳۰۱۹۵.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AAVE/IRT
۶,۰۶۳,۰۸۸.۵۰۱۹۵.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CELR/USDT
۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CELR/IRT
۲,۳۶۱.۹۰۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
XRP/USDT
۰.۸۵۰.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
XRP/IRT
۲۶,۵۰۶.۲۲۰.۸۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ADA/USDT
۱.۳۸۱.۳۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ADA/IRT
۴۲,۸۷۳.۱۴۱.۳۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DOT/USDT
۲۸.۹۱۲۸.۹۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DOT/IRT
۸۹۷,۵۱۰.۹۵۲۸.۹۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AVAX/USDT
۹۲.۲۹۹۲.۳۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AVAX/IRT
۲,۸۶۵,۱۴۳.۰۵۹۲.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AXS/USDT
۱۱۴.۰۰۱۱۴.۱۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
AXS/IRT
۳,۵۳۹,۱۳۰.۰۰۱۱۴.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ETC/USDT
۴۰.۱۹۴۰.۲۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ETC/IRT
۱,۲۴۷,۶۹۸.۵۵۴۰.۱۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ATOM/USDT
۲۴.۷۲۲۴.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ATOM/IRT
۷۶۷,۴۳۲.۴۰۲۴.۷۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
EGLD/USDT
۲۹۳.۴۶۲۹۳.۷۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
EGLD/IRT
۹,۱۱۰,۴۶۵.۷۰۲۹۳.۴۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
FTM/USDT
۱.۵۸۱.۵۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
FTM/IRT
۴۹,۱۴۷.۳۴۱.۵۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
XTZ/USDT
۵.۴۱۵.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
XTZ/IRT
۱۶۷,۸۹۱.۳۶۵.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
EOS/USDT
۳.۴۹۳.۴۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
EOS/IRT
۱۰۸,۳۷۸.۱۰۳.۴۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CAKE/USDT
۱۲.۲۴۱۲.۲۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
CAKE/IRT
۳۷۹,۹۹۰.۸۰۱۲.۲۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
IOTA/USDT
۱.۱۹۱.۱۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
IOTA/IRT
۳۶,۸۶۹.۰۴۱.۱۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SAFEMOON/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SAFEMOON/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
GALA/USDT
۰.۵۰۰.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
GALA/IRT
۱۵,۴۷۹.۳۵۰.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ANKR/USDT
۰.۱۲۰.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ANKR/IRT
۳,۶۰۲.۴۶۰.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
TWT/USDT
۰.۸۱۰.۸۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
TWT/IRT
۲۵,۱۵۲.۶۶۰.۸۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZEC/USDT
۱۷۸.۰۰۱۷۸.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ZEC/IRT
۵,۵۲۶,۰۱۰.۰۰۱۷۷.۹۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BNT/USDT
۳.۶۴۳.۶۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
BNT/IRT
۱۱۲,۹۴۱.۷۱۳.۶۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ONT/USDT
۰.۷۸۰.۷۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
ONT/IRT
۲۴,۳۵۴.۸۰۰.۷۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
MBOX/USDT
۶.۵۳۶.۵۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
MBOX/IRT
۲۰۲,۷۸۵.۹۴۶.۵۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DAR/USDT
۲.۵۷۲.۵۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
DAR/IRT
۷۹,۷۴۵.۶۰۲.۵۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SLP/USDT
۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
  
SLP/IRT
۱,۳۷۲.۱۹۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید