همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
1INCH Token  
1INCH/IRT
۲۳,۰۸۶.۰۰۰.۴۰.۱۹%۲۴,۵۱۱.۰۰۲۲,۹۳۷.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۶۶مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۴۰۰.۴۰.۲۵%۰.۴۲۰.۳۹۰.۰۰م تومان۳.۶۶مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۵,۴۷۲,۵۶۱.۰۰۹۳.۸۰+۰.۷۹%۵,۶۳۱,۴۶۷.۰۰۵,۳۵۸,۰۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۹۳.۸۴۹۳.۸۴+۰.۶۷%۹۶.۳۰۹۱.۵۷۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۲۴,۵۰۵.۰۰۰.۴۲+۰.۳۴%۲۴,۹۷۱.۰۰۲۳,۵۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۹۷.۳۲مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۴۲۰.۴۲+۰.۲۱%۰.۴۳۰.۴۰۰.۰۰م تومان۹۷.۳۲مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۶۹,۱۰۶.۰۰۱.۱۸.۵۴%۷۲,۵۹۸.۰۰۶۷,۴۷۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۸۴مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۱.۱۹۱.۱۹.۶۶%۱.۲۴۱.۱۶۰.۰۰م تومان۱.۸۴مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۴,۲۳۸.۰۰۰.۰۷.۷۵%۴,۴۵۲.۰۰۴,۱۵۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۲۵مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۰۷۰.۰۷.۸۲%۰.۰۸۰.۰۷۰.۰۰م تومان۱۲.۲۵مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۱,۸۰۸.۰۰۰.۰۳+۰.۳۳%۱,۸۶۸.۰۰۱,۷۶۷.۰۰۰.۰۰م تومان۶۹.۱۵مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۰.۲۳%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۶۹.۱۵مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۳۶۵,۵۳۷.۰۰۶.۲۷+۱.۹۳%۳۶۹,۲۸۰.۰۰۳۵۴,۸۸۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۲۴مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۶.۲۷۶.۲۷+۱.۸۴%۶.۳۲۶.۰۷۰.۰۰م تومان۱.۲۴مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۱,۷۰۸,۷۱۷.۰۰۲۹.۲۹.۴۱%۱,۸۰۱,۸۰۰.۰۰۱,۶۶۱,۶۴۹.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۶۳مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۲۹.۳۰۲۹.۳۰.۵۲%۳۰.۸۳۲۸.۳۸۰.۰۰م تومان۲.۶۳مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۳۵۵,۵۶۴.۰۰۶.۰۹+۱.۱۵%۳۶۲,۵۳۹.۰۰۳۴۳,۱۸۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۴۶مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۶.۱۰۶.۱۰+۱.۰۳%۶.۲۰۵.۸۷۰.۰۰م تومان۰.۴۶مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۱۵,۳۲۱.۰۰۰.۲۶.۶۹%۱۶,۳۲۶.۰۰۱۴,۷۱۳.۰۰۰.۰۰م تومان۲۲.۶۵مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۲۶۰.۲۶.۷۷%۰.۲۸۰.۲۵۰.۰۰م تومان۲۲.۶۵مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۸۰,۵۷۱.۰۰۱.۳۸.۶۶%۸۴,۱۲۳.۰۰۷۶,۶۶۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۲۲مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۱.۳۸۱.۳۸.۷۲%۱.۴۴۱.۳۱۰.۰۰م تومان۱.۲۲مخرید
BAT  
BAT/IRT
۱۱,۳۳۳.۰۰۰.۱۹+۰.۲۵%۱۱,۵۶۲.۰۰۱۱,۰۶۷.۰۰۰.۰۰م تومان۵.۳۴مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۱۹۰.۱۹+۰.۱۵%۰.۲۰۰.۱۹۰.۰۰م تومان۵.۳۴مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۲۱,۶۱۸,۴۸۲.۰۰۳۷۰.۵۴.۳۲%۲۲,۴۸۱,۵۳۸.۰۰۲۱,۱۱۳,۹۳۵.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۳۷۰.۷۰۳۷۰.۷۰.۴۴%۳۸۵.۴۰۳۶۰.۷۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
BNB  
BNB/IRT
۳۴,۱۶۲,۶۸۴.۰۰۵۸۵.۵۵+۱.۱۹%۳۴,۴۳۴,۷۴۹.۰۰۳۳,۷۳۰,۴۸۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۹مخرید
BNB  
BNB/USDT
۵۸۵.۸۰۵۸۵.۸۰+۱.۰۷%۵۸۹.۴۰۵۷۷.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۱۹مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۳۶,۴۱۳.۰۰۰.۶۲.۴۲%۳۷,۶۵۰.۰۰۳۵,۶۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۸۶مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۶۲۰.۶۲.۵۴%۰.۶۴۰.۶۱۰.۰۰م تومان۲.۸۶مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۳,۸۵۲,۲۰۵,۴۰۴.۰۰۶۶,۰۲۶.۸۰.۶۱%۳,۹۲۶,۵۱۵,۷۹۸.۰۰۳,۸۱۳,۸۵۲,۹۳۹.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۶۶,۰۵۵.۱۷۶۶,۰۵۵.۱۷.۷۳%۶۷,۳۴۹.۰۳۶۵,۴۴۱.۰۸۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Coin98  
C98/IRT
۹,۳۸۹.۰۰۰.۱۶.۵۰%۹,۷۶۹.۰۰۹,۲۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۶۸مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۱۶۰.۱۶.۶۲%۰.۱۷۰.۱۶۰.۰۰م تومان۸.۶۸مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۱۱۶,۴۰۲.۰۰۲.۰۰+۰.۸۵%۱۱۸,۷۷۹.۰۰۱۱۴,۳۴۳.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۹۲مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۲.۰۰۲.۰۰+۰.۷۶%۲.۰۳۱.۹۶۰.۰۰م تومان۲.۹۲مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۸۱۸.۰۰۰.۰۱.۹۷%۸۶۳.۰۰۷۹۴.۰۰۰.۰۰م تومان۷۰.۱۳مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۱۰.۰۱.۰۶%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۷۰.۱۳مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۴,۰۸۸.۰۰۰.۰۷.۴۴%۴,۲۲۹.۰۰۴,۰۰۳.۰۰۰.۰۰م تومان۵۴.۶۶مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۰۷۰.۰۷.۵۷%۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰م تومان۵۴.۶۶مخرید
Compound  
COMP/IRT
۲,۹۵۰,۸۹۰.۰۰۵۰.۵۸+۱.۰۳%۳,۰۱۴,۲۵۷.۰۰۲,۸۶۸,۵۴۵.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Compound  
COMP/USDT
۵۰.۶۰۵۰.۶۰+۰.۹۴%۵۱.۶۶۴۹.۰۴۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۱۱,۰۸۵.۰۰۰.۱۹.۰۴%۱۱,۵۵۳.۰۰۱۰,۸۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱۹.۱۴مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۱۹۰.۱۹.۱۰%۰.۲۰۰.۱۹۰.۰۰م تومان۱۹.۱۴مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۵۸۰,۴۱۷.۰۰۲۷.۰۹+۱.۹۷%۱,۵۹۴,۰۰۱.۰۰۱,۵۳۷,۲۲۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۲۷.۱۰۲۷.۱۰+۱.۸۸%۲۷.۲۷۲۶.۲۸۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۲,۰۸۵.۰۰۰.۰۴.۸۶%۲,۱۸۱.۰۰۲,۰۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۷.۶۳مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۴۰.۰۴.۰۰%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۱۷.۶۳مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۶,۹۲۰.۰۰۰.۱۲.۰۷%۷,۱۶۹.۰۰۶,۷۳۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۲۶مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۲۰.۱۲.۱۷%۰.۱۲۰.۱۲۰.۰۰م تومان۱۲.۲۶مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۷,۷۱۳.۰۰۰.۱۳.۴۴%۸,۰۰۳.۰۰۷,۴۸۱.۰۰۰.۰۰م تومان۹۱۹.۴۹مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۱۳۰.۱۳.۵۷%۰.۱۴۰.۱۳۰.۰۰م تومان۹۱۹.۴۹مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۳۴۷,۷۵۰.۰۰۵.۹۶.۴۱%۳۵۹,۱۴۱.۰۰۳۳۸,۸۲۳.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۶۴مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۵.۹۶۵.۹۶.۵۳%۶.۱۴۵.۸۰۰.۰۰م تومان۲.۶۴مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۷۸,۱۲۳.۰۰۱.۳۴.۹۸%۸۴,۵۷۱.۰۰۷۴,۵۲۴.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵.۲۲مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۱.۳۴۱.۳۴.۰۵%۱.۴۵۱.۲۸۰.۰۰م تومان۱۵.۲۲مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۲,۰۱۱,۹۷۱.۰۰۳۴.۴۹.۶۲%۲,۰۹۹,۹۸۸.۰۰۱,۹۶۵,۵۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۴مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۳۴.۵۰۳۴.۵۰.۷۱%۳۶.۰۰۳۳.۶۰۰.۰۰م تومان۰.۱۴مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۱۰,۹۳۴.۰۰۰.۱۹.۸۳%۱۱,۳۷۲.۰۰۱۰,۵۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۱۷.۹۲مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۱۹۰.۱۹.۹۵%۰.۱۹۰.۱۸۰.۰۰م تومان۱۷.۹۲مخرید
EOS  
EOS/IRT
۳۴,۴۹۵.۰۰۰.۵۹+۲.۶۳%۳۴,۷۶۲.۰۰۳۳,۰۳۱.۰۰۰.۰۰م تومان۲۳.۲۹مخرید
EOS  
EOS/USDT
۰.۵۹۰.۵۹+۲.۵۳%۰.۶۰۰.۵۶۰.۰۰م تومان۲۳.۲۹مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۱,۳۷۸,۰۵۴.۰۰۲۳.۶۲.۵۹%۱,۴۵۲,۹۵۸.۰۰۱,۳۷۰,۵۳۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۰۷مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۲۳.۶۳۲۳.۶۳.۷۱%۲۴.۸۵۲۳.۴۴۰.۰۰م تومان۱.۰۷مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۵۰.۰۵+۰.۵۸%۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰م تومان۰.۰۶مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۲۰۰,۹۸۱,۳۲۳.۰۰۳,۴۴۴.۸۲.۰۷%۲۰۶,۷۳۹,۶۰۴.۰۰۱۹۸,۰۱۲,۴۹۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۵۴مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۳,۴۴۶.۳۰۳,۴۴۶.۳۰.۱۹%۳,۵۴۱.۰۰۳,۳۸۹.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۵۴مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۲۸,۷۳۹.۰۰۰.۴۹+۰.۲۸%۲۹,۷۹۹.۰۰۲۷,۶۶۷.۰۰۰.۰۰م تومان۴۲.۰۵مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۴۹۰.۴۹+۰.۱۶%۰.۵۱۰.۴۷۰.۰۰م تومان۴۲.۰۵مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۱۱,۶۲۸.۰۰۰.۲۰.۰۷%۱۲,۱۸۷.۰۰۱۱,۴۳۴.۰۰۰.۰۰م تومان۲۷.۹۰مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۲۰۰.۲۰.۱۹%۰.۲۱۰.۲۰۰.۰۰م تومان۲۷.۹۰مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۱۰۱.۰۰۰.۰۰.۹۴%۱۰۶.۰۰۹۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۷۰۴.۱۰مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۵۳%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۷۰۴.۱۰مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۱,۴۷۳,۱۱۲.۰۰۲۵.۲۵+۰.۴۴%۱,۵۱۰,۶۳۰.۰۰۱,۳۷۷,۴۴۹.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۳۰مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۲۵.۲۶۲۵.۲۶+۰.۳۲%۲۵.۸۱۲۳.۵۸۰.۰۰م تومان۱.۳۰مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۹,۹۰۸.۰۰۰.۱۷+۱.۳۷%۱۰,۱۷۹.۰۰۹,۶۱۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۴.۸۳مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۱۷۰.۱۷+۱.۲۵%۰.۱۷۰.۱۶۰.۰۰م تومان۱۴.۸۳مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۲,۶۹۷.۰۰۰.۰۵.۵۵%۲,۸۱۷.۰۰۲,۶۱۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱۰۵.۲۷مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۵۰.۰۵.۶۷%۰.۰۵۰.۰۴۰.۰۰م تومان۱۰۵.۲۷مخرید
JUST  
JST/IRT
۱,۶۶۹.۰۰۰.۰۳+۰.۱۸%۱,۶۹۲.۰۰۱,۶۵۸.۰۰۰.۰۰م تومان۶۶.۸۶مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۰.۰۷%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۶۶.۸۶مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۳۱,۴۱۰.۰۰۰.۵۴+۲.۱۵%۳۱,۸۸۲.۰۰۳۰,۲۴۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۵۲مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۰.۵۴۰.۵۴+۲.۰۳%۰.۵۵۰.۵۲۰.۰۰م تومان۱.۵۲مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۸۰۸,۲۸۷.۰۰۱۳.۸۵+۰.۱۲%۸۲۶,۳۰۲.۰۰۷۸۸,۷۷۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۵۷مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۱۳.۸۶۱۳.۸۶۰.۰۰%۱۴.۱۳۱۳.۴۹۰.۰۰م تومان۱.۵۷مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۴,۲۵۵,۴۶۴.۰۰۷۲.۹۴+۲.۶۴%۴,۲۷۰,۷۲۲.۰۰۴,۱۱۵,۶۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۳۳مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۷۲.۹۷۷۲.۹۷+۲.۵۱%۷۳.۱۵۷۰.۴۳۰.۰۰م تومان۰.۳۳مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۱۹,۵۸۹.۰۰۰.۳۴.۷۶%۲۰,۲۷۶.۰۰۱۹,۰۰۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۹.۲۴مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۳۴۰.۳۴.۸۹%۰.۳۵۰.۳۳۰.۰۰م تومان۱۹.۲۴مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۳۱,۱۴۷.۰۰۰.۵۳+۱.۵۱%۳۲,۵۹۱.۰۰۳۰,۳۶۴.۰۰۰.۰۰م تومان۸۴.۰۹مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۵۳۰.۵۳+۱.۳۹%۰.۵۶۰.۵۲۰.۰۰م تومان۸۴.۰۹مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۱۳,۵۲۵.۰۰۰.۲۳.۹۶%۱۴,۶۵۴.۰۰۱۳,۴۳۸.۰۰۰.۰۰م تومان۹.۳۲مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۲۳۰.۲۳.۰۱%۰.۲۵۰.۲۳۰.۰۰م تومان۹.۳۲مخرید
Maker  
MKR/IRT
۱۶۲,۴۷۳,۹۴۸.۰۰۲,۷۸۴.۸۰+۳.۸۲%۱۶۶,۶۴۱,۸۸۸.۰۰۱۵۴,۹۵۶,۰۸۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
Maker  
MKR/USDT
۲,۷۸۶.۰۰۲,۷۸۶.۰۰+۳.۷۲%۲,۸۵۶.۰۰۲,۶۵۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۳۳۸,۸۲۷.۰۰۵.۸۱.۳۹%۳۵۳,۶۳۲.۰۰۳۳۱,۰۲۵.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۵۸مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۵.۸۱۵.۸۱.۵۱%۶.۰۴۵.۶۶۰.۰۰م تومان۶.۵۸مخرید
NKN  
NKN/IRT
۴,۵۴۲.۰۰۰.۰۸.۰۴%۴,۷۲۷.۰۰۴,۴۲۷.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۹۵مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۰۸۰.۰۸.۱۳%۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰م تومان۱۲.۹۵مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۸۴۵.۰۰۰.۰۱.۷۱%۸۹۴.۰۰۸۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۷۹.۴۷مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۱۰.۰۱.۸۲%۰.۰۲۰.۰۱۰.۰۰م تومان۷۹.۴۷مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۱۱,۸۹۹.۰۰۰.۲۰+۰.۳۱%۱۲,۲۱۸.۰۰۱۱,۵۴۰.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۵۸مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۲۰۰.۲۰+۰.۲۵%۰.۲۱۰.۲۰۰.۰۰م تومان۴.۵۸مخرید
Quant  
QNT/IRT
۴,۲۴۵,۵۵۰.۰۰۷۲.۷۷+۰.۴۰%۴,۳۵۷,۴۷۵.۰۰۴,۱۵۳,۳۷۷.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Quant  
QNT/USDT
۷۲.۸۰۷۲.۸۰+۰.۲۸%۷۴.۷۰۷۱.۱۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۸۶.۰۰۰.۰۰+۲.۳۸%۸۷.۰۰۸۲.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۰۷۶.۹۶مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۱.۵۱%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۰۷۶.۹۶مخرید
RLC  
RLC/IRT
۱۰۵,۶۴۱.۰۰۱.۸۱.۵۸%۱۱۳,۵۷۲.۰۰۱۰۴,۳۳۹.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۷۸مخرید
RLC  
RLC/USDT
۱.۸۱۱.۸۱.۶۷%۱.۹۴۱.۷۸۰.۰۰م تومان۰.۷۸مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۱.۰۲۰.۹۷۰.۰۰م تومان۳,۱۶۱,۶۳۴.۹۷مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۰.۰۶%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳,۱۶۱,۶۳۴.۹۷مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۲,۸۰۸.۰۰۰.۰۵.۳۹%۲,۹۵۱.۰۰۲,۷۷۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲۹.۲۹مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۵۰.۰۵.۴۸%۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰م تومان۱۲۹.۲۹مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۱۷۷.۰۰۰.۰۰.۱۲%۱۸۵.۰۰۱۷۴.۰۰۰.۰۰م تومان۵۵۶.۹۵مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۲۴%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۵۵۶.۹۵مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۱۰۳,۳۳۹.۰۰۱.۷۷+۰.۹۵%۱۰۷,۸۳۲.۰۰۱۰۱,۸۳۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۶۹مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۱.۷۷۱.۷۷+۰.۸۵%۱.۸۵۱.۷۴۰.۰۰م تومان۱.۶۹مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۲۳,۰۲۳.۰۰۰.۳۹+۰.۹۳%۲۳,۷۰۲.۰۰۲۲,۲۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۵۰مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۳۹۰.۳۹+۰.۸۴%۰.۴۱۰.۳۸۰.۰۰م تومان۳.۵۰مخرید
SUN  
SUN/IRT
۶۱۸.۰۰۰.۰۱+۱.۳۱%۶۱۹.۰۰۶۰۹.۰۰۰.۰۰م تومان۶۷.۰۸مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱+۱.۳۴%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۶۷.۰۸مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۴۰,۸۲۲.۰۰۰.۷۰.۰۴%۴۲,۸۷۴.۰۰۴۰,۱۹۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۷۴مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۰.۷۰۰.۷۰.۱۳%۰.۷۳۰.۶۹۰.۰۰م تومان۲.۷۴مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۴,۸۵۹.۰۰۰.۲۵+۰.۲۵%۱۵,۲۴۶.۰۰۱۴,۵۵۴.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۳۷مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۲۵۰.۲۵+۰.۱۶%۰.۲۶۰.۲۵۰.۰۰م تومان۴.۳۷مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۸۵,۹۶۰.۰۰۱.۴۷+۰.۳۲%۸۸,۳۹۳.۰۰۸۳,۱۷۲.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۶۸مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۱.۴۷۱.۴۷+۰.۲۰%۱.۵۱۱.۴۲۰.۰۰م تومان۳.۶۸مخرید
Tron  
TRX/IRT
۷,۸۲۰.۰۰۰.۱۳+۱.۹۴%۷,۹۲۱.۰۰۷,۶۶۵.۰۰۰.۰۰م تومان۲۲۵.۸۹مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۱۳۰.۱۳+۱.۸۲%۰.۱۴۰.۱۳۰.۰۰م تومان۲۲۵.۸۹مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۵۸,۶۸۵.۰۰۱.۰۱.۸۹%۶۰,۵۹۹.۰۰۵۷,۳۸۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۳۸مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۱.۰۱۱.۰۱.۰۰%۱.۰۴۰.۹۸۰.۰۰م تومان۱.۳۸مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۴۴۳,۸۵۸.۰۰۷.۶۱.۹۹%۴۶۴,۱۶۵.۰۰۴۳۷,۷۹۴.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۲۸مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۷.۶۱۷.۶۱.۱۰%۷.۹۵۷.۴۸۰.۰۰م تومان۲.۲۸مخرید
Tether  
USDT/IRT
۵۸,۳۱۸.۰۰۱.۰۰+۰.۰۹%۵۸,۶۵۸.۰۰۵۸,۲۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۱۶۲.۶۹مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۳۵,۱۷۷.۰۰۰.۶۰+۰.۷۲%۳۵,۴۶۵.۰۰۳۳,۹۰۸.۰۰۰.۰۰م تومان۳۲۶.۶۹مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۶۰۰.۶۰+۰.۶۰%۰.۶۱۰.۵۸۰.۰۰م تومان۳۲۶.۶۹مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۴۴,۶۰۰.۰۰۰.۷۶+۰.۹۹%۴۵,۴۵۳.۰۰۴۳,۴۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۶۶مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۰.۷۷۰.۷۷+۰.۹۲%۰.۷۸۰.۷۴۰.۰۰م تومان۴.۶۶مخرید
Venus  
XVS/IRT
۴۱۷,۴۲۸.۰۰۷.۱۵+۱.۹۱%۴۲۵,۸۷۴.۰۰۴۰۸,۹۲۸.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۳۰مخرید
Venus  
XVS/USDT
۷.۱۶۷.۱۶+۱.۸۵%۷.۳۰۷.۰۱۰.۰۰م تومان۰.۳۰مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۳۳۶,۸۵۷,۴۰۰.۰۰۵,۷۷۳.۷۴+۰.۱۴%۳۴۵,۷۶۸,۶۳۷.۰۰۳۳۰,۳۴۲,۴۸۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۵,۷۷۸.۰۰۵,۷۷۸.۰۰+۰.۰۵%۵,۹۲۲.۰۰۵,۶۵۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۱,۷۳۷,۸۷۶.۰۰۲۹.۷۹.۳۱%۱,۸۳۱,۹۸۳.۰۰۱,۷۱۴,۳۴۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۲۹.۸۰۲۹.۸۰.۴۲%۳۱.۳۹۲۹.۳۲۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۹۹۱.۰۰۰.۰۲.۷۰%۱,۰۳۱.۰۰۹۷۶.۰۰۰.۰۰م تومان۹۶.۹۵مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۲۰.۰۲.۸۲%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۹۶.۹۵مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۲۱,۷۸۱.۰۰۰.۳۷+۱.۵۱%۲۲,۹۶۰.۰۰۲۱,۴۰۴.۰۰۰.۰۰م تومان۷.۲۲مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۳۷۰.۳۷+۱.۳۸%۰.۳۹۰.۳۷۰.۰۰م تومان۷.۲۲مخرید