همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
1INCH Token  
1INCH/IRT
۲۷,۵۲۹.۰۰۰.۴۲.۰۵%۲۸,۹۷۹.۰۰۲۶,۹۸۱.۰۰۰.۰۰م تومان۲۰.۳۹مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۴۲۰.۴۲.۸۱%۰.۴۳۰.۴۱۰.۰۰م تومان۲۰.۳۹مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۵,۷۰۷,۷۵۷.۰۰۸۶.۷۶.۲۶%۵,۸۲۶,۰۹۹.۰۰۵,۵۸۴,۱۴۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۸۶.۸۱۸۶.۸۱.۰۲%۸۷.۹۰۸۴.۱۷۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۳۱,۹۶۷.۰۰۰.۴۹+۲.۶۶%۳۳,۲۰۰.۰۰۳۰,۶۲۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵۹.۲۲مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۴۹۰.۴۹+۳.۹۶%۰.۵۰۰.۴۶۰.۰۰م تومان۱۵۹.۴۹مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۸۴,۶۲۰.۰۰۱.۲۹.۷۸%۸۶,۹۹۷.۰۰۸۲,۵۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۰۲مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۱.۲۹۱.۲۹.۵۴%۱.۳۰۱.۲۴۰.۰۰م تومان۲.۰۲مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۷,۷۶۵.۰۰۰.۱۲.۹۱%۸,۰۳۴.۰۰۷,۶۲۱.۰۰۰.۰۰م تومان۵۱.۱۹مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۲۰.۱۲+۰.۳۴%۰.۱۲۰.۱۱۰.۰۰م تومان۵۱.۱۹مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۳,۱۸۴.۰۰۰.۰۵+۲.۸۸%۳,۳۶۹.۰۰۳,۰۰۴.۰۰۰.۰۰م تومان۴۲۸.۱۷مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۵۰.۰۵+۴.۱۷%۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰م تومان۴۳۰.۱۴مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۵۴۵,۸۵۶.۰۰۸.۳۰.۳۰%۵۵۵,۱۰۲.۰۰۵۳۲,۲۸۴.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۵۰مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۸.۳۰۸.۳۰.۰۶%۸.۳۳۸.۰۲۰.۰۰م تومان۱.۵۰مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۲,۳۱۹,۰۰۲.۰۰۳۵.۲۵.۸۸%۲,۳۸۳,۳۰۸.۰۰۲,۲۶۵,۴۹۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۶۴مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۳۵.۲۷۳۵.۲۷.۶۵%۳۵.۹۸۳۴.۱۲۰.۰۰م تومان۱.۶۴مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۴۶۷,۶۷۹.۰۰۷.۱۱.۰۹%۴۷۳,۷۶۹.۰۰۴۵۳,۳۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۹۶مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۷.۱۱۷.۱۱+۱.۱۷%۷.۱۴۶.۸۳۰.۰۰م تومان۰.۹۶مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۱۶,۰۴۹.۰۰۰.۲۴.۲۱%۱۶,۴۵۶.۰۰۱۵,۵۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱۱.۴۸مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۲۴۰.۲۴.۹۷%۰.۲۵۰.۲۳۰.۰۰م تومان۱۱.۴۸مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۹۹,۰۸۸.۰۰۱.۵۱.۲۴%۱۰۱,۴۹۶.۰۰۹۶,۳۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۶۱مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۱.۵۱۱.۵۱۰.۰۰%۱.۵۲۱.۴۵۰.۰۰م تومان۰.۶۱مخرید
BAT  
BAT/IRT
۱۶,۵۵۵.۰۰۰.۲۵.۹۳%۱۶,۸۵۲.۰۰۱۶,۰۸۹.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۳۱مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۲۵۰.۲۵+۰.۳۶%۰.۲۵۰.۲۴۰.۰۰م تومان۶.۳۲مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۳۱,۷۹۰,۱۲۵.۰۰۴۸۳.۲۱.۲۰%۳۲,۵۹۰,۷۵۲.۰۰۳۰,۹۲۰,۷۰۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۴۸۳.۵۰۴۸۳.۵۰+۰.۰۴%۴۹۲.۴۰۴۶۸.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
BNB  
BNB/IRT
۳۶,۶۰۳,۰۲۵.۰۰۵۵۶.۳۷.۷۵%۳۷,۵۰۹,۸۸۴.۰۰۳۶,۳۵۳,۶۶۷.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
BNB  
BNB/USDT
۵۵۶.۷۰۵۵۶.۷۰.۵۲%۵۶۲.۵۰۵۴۸.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۴۶,۵۲۴.۰۰۰.۷۱.۵۵%۴۸,۷۲۴.۰۰۴۵,۸۸۹.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۰۰مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۷۱۰.۷۱.۳۲%۰.۷۳۰.۶۹۰.۰۰م تومان۴.۰۱مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۴,۱۹۷,۸۴۲,۹۴۰.۰۰۶۳,۸۰۷.۲۱.۸۰%۴,۳۳۹,۶۱۸,۹۴۳.۰۰۴,۱۵۷,۲۹۸,۹۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۶۳,۸۴۵.۵۲۶۳,۸۴۵.۵۲.۵۸%۶۵,۰۴۶.۱۵۶۲,۹۵۳.۹۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Coin98  
C98/IRT
۱۸,۷۸۴.۰۰۰.۲۹.۱۴%۱۹,۲۷۵.۰۰۱۸,۳۴۴.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۶۹مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۲۹۰.۲۹+۰.۱۱%۰.۲۹۰.۲۸۰.۰۰م تومان۶.۶۹مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۱۸۴,۰۳۴.۰۰۲.۸۰.۹۲%۱۸۷,۹۶۸.۰۰۱۸۱,۳۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۹۱مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۲.۸۰۲.۸۰+۰.۳۲%۲.۸۳۲.۷۳۰.۰۰م تومان۲.۹۱مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۱,۷۶۶.۰۰۰.۰۳.۶۷%۱,۸۲۲.۰۰۱,۷۳۷.۰۰۰.۰۰م تومان۸۶.۵۲مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۰.۶۰%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۸۶.۵۴مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۷,۳۹۹.۰۰۰.۱۱+۲.۱۴%۷,۵۸۳.۰۰۷,۰۹۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲۳۲.۳۰مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۱۱۰.۱۱+۳.۴۳%۰.۱۱۰.۱۱۰.۰۰م تومان۲۳۳.۲۲مخرید
Compound  
COMP/IRT
۳,۶۳۴,۰۰۲.۰۰۵۵.۲۴.۹۲%۳,۷۲۲,۰۰۵.۰۰۳,۵۷۵,۹۷۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۶مخرید
Compound  
COMP/USDT
۵۵.۲۷۵۵.۲۷.۶۸%۵۵.۹۷۵۳.۹۲۰.۰۰م تومان۰.۰۶مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۱۰,۲۱۴.۰۰۰.۱۶.۳۴%۱۰,۶۴۵.۰۰۱۰,۰۵۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱۷.۲۳مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۱۶۰.۱۶.۱۵%۰.۱۶۰.۱۵۰.۰۰م تومان۱۷.۲۳مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۹۶۷,۸۹۷.۰۰۲۹.۹۱.۵۱%۲,۰۲۳,۴۳۳.۰۰۱,۹۳۱,۳۱۹.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۵مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۲۹.۹۳۲۹.۹۳+۰.۷۴%۳۰.۴۰۲۹.۱۲۰.۰۰م تومان۰.۱۵مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۳,۸۷۵.۰۰۰.۰۶+۰.۲۶%۳,۹۰۰.۰۰۳,۷۳۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱۹.۱۰مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۶۰.۰۶+۱.۵۲%۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۰م تومان۱۹.۱۰مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۱۰,۵۰۵.۰۰۰.۱۶.۵۰%۱۰,۷۳۳.۰۰۱۰,۲۳۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۷۲مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۶۰.۱۶.۲۵%۰.۱۶۰.۱۵۰.۰۰م تومان۱۲.۷۳مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۱۰,۰۵۱.۰۰۰.۱۵.۳۷%۱۰,۴۷۶.۰۰۹,۸۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۵۴۶.۴۷مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۱۵۰.۱۵.۱۴%۰.۱۶۰.۱۵۰.۰۰م تومان۱,۵۴۷.۳۲مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۴۴۴,۹۹۶.۰۰۶.۷۶.۳۲%۴۵۷,۱۹۹.۰۰۴۳۶,۶۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۰۷مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۶.۷۷۶.۷۷.۱۰%۶.۸۶۶.۵۸۰.۰۰م تومان۳.۰۷مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۱۵۰,۱۰۷.۰۰۲.۲۸.۳۶%۱۵۵,۷۷۷.۰۰۱۴۸,۰۲۲.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۴۰مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۲.۲۸۲.۲۸.۲۳%۲.۳۴۲.۲۴۰.۰۰م تومان۱۲.۴۰مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۲,۷۴۰,۴۶۰.۰۰۴۱.۶۵+۰.۵۷%۲,۷۸۱,۰۹۴.۰۰۲,۶۸۲,۰۳۹.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۴۱.۶۸۴۱.۶۸+۱.۸۱%۴۱.۸۶۴۰.۳۵۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۲۱,۸۸۸.۰۰۰.۳۳.۲۴%۲۲,۵۴۱.۰۰۲۱,۵۶۹.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۴۲مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۳۳۰.۳۳.۰۴%۰.۳۴۰.۳۳۰.۰۰م تومان۸.۴۳مخرید
EOS  
EOS/IRT
۵۲,۱۷۲.۰۰۰.۷۹.۴۳%۵۲,۹۰۴.۰۰۵۰,۶۵۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۸۸مخرید
EOS  
EOS/USDT
۰.۷۹۰.۷۹+۰.۸۳%۰.۸۰۰.۷۶۰.۰۰م تومان۱۲.۹۰مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۱,۷۲۰,۶۷۷.۰۰۲۶.۱۵.۲۰%۱,۷۵۷,۳۴۳.۰۰۱,۷۰۳,۷۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۸۵مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۲۶.۱۶۲۶.۱۶۰.۰۰%۲۶.۵۰۲۵.۶۶۰.۰۰م تومان۰.۸۵مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۵۰.۰۵.۱۵%۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰م تومان۰.۰۲مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۲۰۰,۶۲۱,۶۶۰.۰۰۳,۰۴۹.۴۵.۹۳%۲۰۷,۳۵۵,۴۶۷.۰۰۱۹۹,۰۷۰,۳۴۳.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۷مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۳,۰۵۱.۲۸۳,۰۵۱.۲۸.۷۱%۳,۱۰۸.۳۰۳,۰۱۸.۷۵۰.۰۰م تومان۰.۲۷مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۴۶,۳۴۷.۰۰۰.۷۰.۱۴%۴۷,۸۲۸.۰۰۴۴,۹۵۱.۰۰۰.۰۰م تومان۵۳.۵۹مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۷۰۰.۷۰.۹۱%۰.۷۲۰.۶۸۰.۰۰م تومان۵۳.۶۷مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۱۷,۷۱۳.۰۰۰.۲۷+۲.۶۸%۱۷,۹۶۲.۰۰۱۶,۷۷۲.۰۰۰.۰۰م تومان۴۷.۱۱مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۲۷۰.۲۷+۳.۹۸%۰.۲۷۰.۲۵۰.۰۰م تومان۴۷.۱۷مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۱۵۸.۰۰۱۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۴۷۵.۲۹مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۱.۲۸%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۴۷۷.۸۳مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۱,۸۲۳,۹۰۵.۰۰۲۷.۷۲.۵۷%۱,۹۱۶,۹۸۲.۰۰۱,۸۰۱,۷۶۷.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۰۷مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۲۷.۷۴۲۷.۷۴.۳۶%۲۸.۷۹۲۷.۳۷۰.۰۰م تومان۱.۰۸مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۱۵,۱۷۵.۰۰۰.۲۳.۵۵%۱۵,۳۷۴.۰۰۱۴,۷۲۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱۸.۶۴مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۲۳۰.۲۳+۰.۷۰%۰.۲۳۰.۲۲۰.۰۰م تومان۱۸.۶۴مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۳,۶۴۵.۰۰۰.۰۶+۰.۲۲%۳,۷۱۰.۰۰۳,۵۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۷۰.۲۲مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۶۰.۰۶+۱.۴۸%۰.۰۶۰.۰۵۰.۰۰م تومان۷۰.۲۴مخرید
JUST  
JST/IRT
۲,۱۵۰.۰۰۰.۰۳.۶۵%۲,۱۹۴.۰۰۲,۱۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱۱۶.۹۹مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۰.۵۸%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۱۱۶.۹۹مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۳۹,۲۸۵.۰۰۰.۶۰.۷۸%۳۹,۸۰۰.۰۰۳۸,۱۴۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۶۷مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۰.۶۰۰.۶۰+۰.۴۷%۰.۶۰۰.۵۷۰.۰۰م تومان۱.۶۷مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۹۲۸,۱۲۷.۰۰۱۴.۱۱+۰.۷۶%۹۳۹,۷۱۸.۰۰۹۰۹,۲۴۷.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۴۸مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۱۴.۱۲۱۴.۱۲+۲.۰۲%۱۴.۱۶۱۳.۶۸۰.۰۰م تومان۳.۴۸مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۵,۴۲۵,۶۹۰.۰۰۸۲.۴۷+۰.۲۲%۵,۴۹۶,۵۶۶.۰۰۵,۲۸۳,۰۵۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۴۲مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۸۲.۵۲۸۲.۵۲+۱.۴۸%۸۳.۱۲۷۹.۶۳۰.۰۰م تومان۰.۴۲مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۲۹,۱۴۶.۰۰۰.۴۴.۲۱%۲۹,۵۹۶.۰۰۲۸,۲۴۵.۰۰۰.۰۰م تومان۴۴.۴۸مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۴۴۰.۴۴+۱.۰۵%۰.۴۵۰.۴۳۰.۰۰م تومان۴۴.۴۹مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۴۴,۹۰۷.۰۰۰.۶۸.۹۴%۴۶,۰۸۳.۰۰۴۳,۹۰۳.۰۰۰.۰۰م تومان۶۴.۸۶مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۶۸۰.۶۸+۰.۳۱%۰.۶۹۰.۶۶۰.۰۰م تومان۶۴.۸۹مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۲۰,۳۱۶.۰۰۰.۳۱.۴۱%۲۰,۹۶۹.۰۰۱۹,۹۰۲.۰۰۰.۰۰م تومان۱۴.۳۹مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۳۱۰.۳۱.۱۸%۰.۳۱۰.۳۰۰.۰۰م تومان۱۴.۴۱مخرید
Maker  
MKR/IRT
۱۹۷,۹۰۷,۵۰۰.۰۰۳,۰۰۸.۱۹.۶۳%۲۰۲,۸۷۳,۱۹۴.۰۰۱۹۳,۰۵۷,۵۲۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
Maker  
MKR/USDT
۳,۰۱۰.۰۰۳,۰۱۰.۰۰.۴۰%۳,۰۵۱.۰۰۲,۹۱۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۳۷۲,۴۷۳.۰۰۵.۶۶.۹۵%۳۹۲,۳۱۴.۰۰۳۶۴,۰۹۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۰۵مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۵.۶۷۵.۶۷.۷۲%۵.۹۰۵.۴۹۰.۰۰م تومان۱۲.۰۶مخرید
NKN  
NKN/IRT
۸,۱۷۹.۰۰۰.۱۲.۹۲%۸,۳۵۷.۰۰۷,۹۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۳۰.۲۹مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۱۲۰.۱۲+۰.۳۲%۰.۱۳۰.۱۲۰.۰۰م تومان۳۰.۲۹مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۶۰,۰۶۲.۰۰۰.۹۱+۲.۴۹%۶۱,۲۴۲.۰۰۵۶,۷۵۷.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۸۰مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۹۱۰.۹۱+۳.۷۸%۰.۹۳۰.۸۵۰.۰۰م تومان۱۲.۸۳مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۱,۳۶۸.۰۰۰.۰۲.۵۸%۱,۳۸۵.۰۰۱,۳۲۷.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲۹.۸۵مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۲۰.۰۲+۰.۶۸%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۱۳۰.۱۱مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۲۳,۹۲۶.۰۰۰.۳۶.۰۴%۲۶,۴۸۲.۰۰۲۳,۵۰۸.۰۰۰.۰۰م تومان۸۹.۵۳مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۳۶۰.۳۶.۸۶%۰.۴۰۰.۳۵۰.۰۰م تومان۸۹.۵۷مخرید
Quant  
QNT/IRT
۶,۹۱۰,۳۲۵.۰۰۱۰۵.۰۴.۴۵%۷,۱۸۴,۵۵۹.۰۰۶,۸۳۰,۲۸۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Quant  
QNT/USDT
۱۰۵.۱۰۱۰۵.۱۰.۲۳%۱۰۷.۸۰۱۰۳.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۱۴۲.۰۰۱۳۵.۰۰۰.۰۰م تومان۶۱۳.۴۲مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۱.۳۴%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۶۱۴.۵۳مخرید
RLC  
RLC/IRT
۱۸۵,۷۴۳.۰۰۲.۸۲+۵.۸۸%۱۹۱,۶۸۹.۰۰۱۷۵,۰۹۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۹۹مخرید
RLC  
RLC/USDT
۲.۸۳۲.۸۳+۷.۲۱%۲.۸۸۲.۶۳۰.۰۰م تومان۱.۹۹مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۱.۵۰۰.۰۰.۶۰%۱.۵۵۱.۴۸۰.۰۰م تومان۳,۶۱۰,۷۹۱.۰۲مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۵۵%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳,۶۱۲,۸۰۷.۹۶مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۶,۰۸۳.۰۰۰.۰۹.۹۵%۶,۴۵۳.۰۰۵,۹۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۳۹.۳۲مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۹۰.۰۹.۷۲%۰.۱۰۰.۰۹۰.۰۰م تومان۱۳۹.۳۴مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۲۶۹.۰۰۰.۰۰.۸۲%۲۷۶.۰۰۲۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۳۸۳.۰۶مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۷۵%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳۸۳.۴۳مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۱۹۴,۴۸۸.۰۰۲.۹۶.۹۷%۲۰۱,۳۷۵.۰۰۱۹۲,۲۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۹۱مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۲.۹۶۲.۹۶+۰.۲۷%۳.۰۳۲.۹۱۰.۰۰م تومان۲.۹۱مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۳۵,۵۷۰.۰۰۰.۵۴.۸۴%۳۶,۳۹۳.۰۰۳۴,۷۳۸.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۸۲مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۵۴۰.۵۴.۶۱%۰.۵۵۰.۵۲۰.۰۰م تومان۳.۸۲مخرید
SUN  
SUN/IRT
۸۸۴.۰۰۰.۰۱.۵۶%۹۰۷.۰۰۸۷۹.۰۰۰.۰۰م تومان۸۴.۴۸مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱.۳۶%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۸۴.۴۸مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۶۴,۱۷۲.۰۰۰.۹۸.۰۱%۶۴,۴۹۷.۰۰۶۱,۳۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۳۹مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۰.۹۸۰.۹۸+۱.۲۴%۰.۹۸۰.۹۲۰.۰۰م تومان۴.۳۹مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۲۲,۹۴۰.۰۰۰.۳۵+۱.۰۲%۲۳,۰۸۸.۰۰۲۲,۱۲۴.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۸۵مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۳۵۰.۳۵+۲.۲۹%۰.۳۵۰.۳۳۰.۰۰م تومان۸.۸۵مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۱۳۷,۳۵۱.۰۰۲.۰۹.۹۱%۱۴۰,۸۰۰.۰۰۱۳۴,۳۲۷.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۷۷مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۲.۰۹۲.۰۹+۰.۳۴%۲.۱۳۲.۰۲۰.۰۰م تومان۴.۷۸مخرید
Tron  
TRX/IRT
۷,۱۹۵.۰۰۰.۱۱.۹۰%۷,۳۵۷.۰۰۷,۱۵۷.۰۰۰.۰۰م تومان۳۳۷.۷۳مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۱۱۰.۱۱+۰.۳۴%۰.۱۱۰.۱۱۰.۰۰م تومان۳۳۹.۹۸مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۷۳,۱۴۶.۰۰۱.۱۱.۲۷%۷۵,۷۹۲.۰۰۷۱,۶۸۶.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۱۷مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۱.۱۱۱.۱۱.۰۴%۱.۱۴۱.۰۹۰.۰۰م تومان۲.۱۷مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۴۹۵,۲۹۴.۰۰۷.۵۳.۹۸%۵۱۰,۴۲۹.۰۰۴۸۸,۰۴۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۰۲مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۷.۵۳۷.۵۳+۰.۲۷%۷.۷۰۷.۳۶۰.۰۰م تومان۲.۰۲مخرید
Tether  
USDT/IRT
۶۵,۷۵۰.۰۰۱.۰۰.۲۸%۶۶,۸۸۱.۰۰۶۵,۵۰۲.۰۰۰.۰۰م تومان۳,۰۸۳.۵۷مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۳۴,۲۴۲.۰۰۰.۵۲+۲.۸۳%۳۴,۵۱۷.۰۰۳۲,۸۸۶.۰۰۰.۰۰م تومان۳۸۴.۹۴مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۵۲۰.۵۲+۴.۱۲%۰.۵۳۰.۴۹۰.۰۰م تومان۳۸۵.۲۱مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۶۶,۰۱۳.۰۰۱.۰۰+۰.۸۷%۶۷,۰۳۰.۰۰۶۴,۱۳۱.۰۰۰.۰۰م تومان۴.۲۰مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۱.۰۰۱.۰۰+۲.۱۴%۱.۰۱۰.۹۷۰.۰۰م تومان۴.۲۰مخرید
Venus  
XVS/IRT
۶۷۶,۵۶۷.۰۰۱۰.۲۸.۱۰%۷۰۷,۴۳۷.۰۰۶۶۵,۶۰۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
Venus  
XVS/USDT
۱۰.۲۹۱۰.۲۹.۸۷%۱۰.۶۳۱۰.۰۴۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۴۵۶,۸۹۶,۷۵۰.۰۰۶,۹۴۴.۸۳.۱۱%۴۷۷,۷۲۱,۸۰۰.۰۰۴۴۶,۸۶۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۶,۹۴۹.۰۰۶,۹۴۹.۰۰.۹۱%۷,۱۷۳.۰۰۶,۷۳۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۱,۴۸۱,۳۴۷.۰۰۲۲.۵۲.۰۲%۱,۵۱۵,۷۸۷.۰۰۱,۴۴۵,۷۷۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۰مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۲۲.۵۲۲۲.۵۲.۸۴%۲۲.۸۴۲۱.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۱۰مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۱,۶۵۰.۰۰۰.۰۳.۳۲%۱,۶۹۰.۰۰۱,۶۱۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲۷۲.۸۱مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۰۴%۰.۰۳۰.۰۲۰.۰۰م تومان۲۷۲.۹۲مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۳۵,۰۹۰.۰۰۰.۵۳.۱۸%۳۶,۱۳۵.۰۰۳۳,۸۸۹.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵.۰۶مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۵۳۰.۵۳+۱.۰۸%۰.۵۴۰.۵۱۰.۰۰م تومان۱۵.۰۷مخرید