همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۲۹,۴۰۵.۶۰۲۹,۴۰۵.۶۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۱,۹۸۵.۳۰۱,۹۸۵.۳۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BNB  
BNB/USDT
۳۲۷.۹۰۳۲۷.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Tether  
USDT/IRT
۳۰,۵۹۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۳۰,۵۹۰.۰۰۳۰,۵۹۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۵۲۰.۵۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۴۱۰.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۲۹.۲۸۲۹.۲۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۹.۹۹۹.۹۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Binance USD  
BUSD/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۶۹.۴۰۶۹.۴۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dai Stablecoin  
DAI/USDT
۱.۰۲۱.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۵.۶۷۵.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۷.۱۰۷.۱۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۱۹۲.۴۰۱۹۲.۴۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۲۱.۱۲۲۱.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۱۱.۲۵۱۱.۲۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۹۰.۷۶۹۰.۷۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۲۲.۰۹۲۲.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۱.۲۶۱.۲۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۲.۱۳۲.۱۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۴۵۰.۴۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
EOS  
EOS/USDT
۱.۳۳۱.۳۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۴.۹۰۴.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
GALA  
GALA/USDT
۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۳۴۰.۳۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۱۶۰.۱۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۱۰۰.۷۰۱۰۰.۷۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Maker  
MKR/USDT
۱,۳۲۳.۰۰۱,۳۲۳.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۹۹.۸۰۹۹.۸۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۶۹۰.۶۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۳۹۰.۳۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۱۲۰.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۶۱.۳۰۶۱.۳۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Compound  
COMP/USDT
۷۰.۰۰۷۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۹۸۰.۹۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۱.۳۸۱.۳۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۴۳۰.۴۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۱.۰۳۱.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۲۸۰.۲۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۲.۶۸۲.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۲۳۰.۲۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۲.۹۳۲.۹۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۸۰.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۵۲۰.۵۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۱۰۰.۱۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۵۰۰.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BitTorrent  
BTT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۱.۶۶۱.۶۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
RLC  
RLC/USDT
۰.۸۹۰.۸۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
KEEP Token  
KEEP/USDT
۰.۶۳۰.۶۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۱.۷۴۱.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۲.۳۶۲.۳۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۹۰.۱۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۲.۱۳۲.۱۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Aragon Network Token  
ANT/USDT
۱.۹۷۱.۹۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۵۷۰.۵۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
AION  
AION/USDT
۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۹,۲۳۵.۰۰۹,۲۳۵.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۰.۶۸۰.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/USDT
۰.۲۲۰.۲۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۷۱,۹۸۵.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۸۹۹,۵۱۷,۳۰۴.۰۰۲۹,۴۰۵.۲۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۶۰,۷۲۴,۵۱۴.۹۰۱,۹۸۵.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۲,۱۲۲,۹۴۶.۰۰۶۹.۴۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۵,۸۸۵,۵۱۶.۰۰۱۹۲.۴۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۲,۵۷۲.۶۲۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۸۷۵,۱۶۷.۰۰۶۱.۳۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Tron  
TRX/IRT
۲,۳۹۴.۸۹۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
JUST  
JST/IRT
۱,۲۷۹.۵۸۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SUN  
SUN/IRT
۲۷۰.۱۱۰.۰۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BNB  
BNB/IRT
۱۰,۰۲۷,۴۰۲.۰۰۳۲۷.۸۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
USD Coin  
USDC/IRT
۳۰,۶۲۷.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۱۷۳,۴۴۵.۳۰۵.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۲۱۷,۱۸۹.۰۰۷.۱۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Binance USD  
BUSD/IRT
۳۰,۶۲۳.۶۵۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۳۸,۵۱۲.۸۱۱.۲۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BitTorrent  
BTT/IRT
۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۳,۶۵۵.۵۱۰.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Compound  
COMP/IRT
۲,۱۴۱,۳۰۰.۰۰۷۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۵۰,۶۲۶.۴۵۱.۶۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۲۱,۱۶۸.۲۸۰.۶۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۱,۶۲۳.۴۱۰.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BAT  
BAT/IRT
۱۲,۰۴۹.۴۰۰.۳۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۱۳,۲۴۸.۵۳۰.۴۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
1INCH Token  
1INCH/IRT
۳۰,۱۳۱.۱۵۰.۹۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
RLC  
RLC/IRT
۲۷,۳۴۷.۴۶۰.۸۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
KEEP Token  
KEEP/IRT
۱۹,۱۲۲.۰۰۰.۶۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۵۳,۳۱۸.۳۷۱.۷۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۷,۰۷۸.۵۳۰.۲۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
NKN  
NKN/IRT
۳,۰۱۳.۱۱۰.۱۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۷۲,۲۲۲.۹۹۲.۳۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۵,۸۱۵.۰۳۰.۵۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۵,۴۳۵.۸۴۰.۱۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۵,۷۸۱.۵۱۰.۱۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۶۵,۳۰۹.۶۵۲.۱۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Aragon Network Token  
ANT/IRT
۶۰,۳۵۴.۰۷۱.۹۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۱۷,۵۸۹.۲۵۰.۵۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۱,۰۵۱.۳۸۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۸۹,۶۲۸.۷۰۲.۹۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
AION  
AION/IRT
۱,۰۴۰.۰۶۰.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/IRT
۶,۵۹۵.۰۰۰.۲۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dai Stablecoin  
DAI/IRT
۳۱,۱۶۸.۰۰۱.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Maker  
MKR/IRT
۴۰,۴۷۰,۵۷۰.۰۰۱,۳۲۲.۹۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۴,۸۰۵.۶۹۰.۱۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۸۲,۰۴۲.۳۸۲.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۲۸۲,۴۹۸,۶۵۰.۰۰۹,۲۳۴.۸۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۰.۳۶۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۳,۰۸۰,۴۱۳.۰۰۱۰۰.۷۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۵۷۸.۱۵۰.۰۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۱۲,۵۶۳.۳۱۰.۴۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۱۵,۹۳۱.۲۷۰.۵۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۳۰۵,۵۹۴.۱۰۹.۹۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۸۹۵,۳۶۹.۳۰۲۹.۲۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۶۴۶,۰۶۰.۸۰۲۱.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۶۷۵,۷۳۳.۱۰۲۲.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۳۴۴,۱۳۷.۵۰۱۱.۲۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۲,۷۷۶,۳۴۸.۴۰۹۰.۷۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۱۳,۸۵۷.۲۷۰.۴۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۶۵,۰۰۳.۷۵۲.۱۲۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
EOS  
EOS/IRT
۴۰,۷۷۶.۴۷۱.۳۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۱۴۹,۹۸۲.۷۷۴.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۱۰,۴۱۸.۹۵۰.۳۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
GALA  
GALA/IRT
۲,۵۱۱.۷۴۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۱,۲۱۰.۱۴۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۲۰,۶۶۶.۶۰۰.۶۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۳,۰۵۲,۸۸۲.۰۰۹۹.۸۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۴۲,۱۵۳.۰۲۱.۳۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۸,۶۶۰.۰۳۰.۲۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۳۱,۴۱۵.۹۳۱.۰۳۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۱۵,۱۹۱.۶۱۰.۵۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۱۷۶.۲۰۰.۰۱۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۲۹۰.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۸,۹۳۲.۲۸۰.۲۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۶۷۰.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Coin98  
C98/IRT
۲۰,۴۶۴.۷۱۰.۶۷۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FLOKI  
FLOKI/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FLOKI  
FLOKI/IRT
۳۰,۵۹۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۱,۲۰۵.۵۵۰.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۶۵۰.۶۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۱۹,۸۸۳.۵۰۰.۶۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Mirror  
MIR/USDT
۰.۴۶۰.۴۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Mirror  
MIR/IRT
۱۳,۹۳۴.۹۷۰.۴۶۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۵.۸۹۵.۸۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۱۸۰,۰۵۲.۷۴۵.۸۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۱۳۳.۹۸۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Venus  
XVS/USDT
۴.۷۹۴.۷۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Venus  
XVS/IRT
۱۴۶,۵۲۶.۱۰۴.۷۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
USD Coin  
USDC/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۱,۴۶۶.۷۹۰.۰۵۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۲.۰۹۲.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۶۳,۸۷۱.۹۲۲.۰۹۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FTT  
FTX/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FTT  
FTX/IRT
۳۰,۵۹۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۷۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Kishu Inu  
KISHU/USDT
۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Kishu Inu  
KISHU/IRT
۳۰,۵۹۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۱.۰۴۱.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۳۱,۸۸۳.۹۶۱.۰۴۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Quant  
QNT/USDT
۶۸.۹۰۶۸.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Quant  
QNT/IRT
۲,۱۰۷,۶۵۱.۰۰۶۸.۹۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۸۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۲,۵۶۳.۴۴۰.۰۸۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید