همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۲۵,۶۴۶.۸۲۲۵,۶۴۶.۸۲.۷۲%۲۶,۷۸۳.۳۳۲۵,۴۵۶.۴۱۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۱,۷۳۸.۱۴۱,۷۳۸.۱۴.۷۶%۱,۸۵۵.۰۰۱,۷۱۵.۰۳۰.۰۰م تومان۰.۵۵مخرید
BNB  
BNB/USDT
۲۳۸.۰۰۲۳۸.۰۰.۵۰%۲۶۴.۴۰۲۲۸.۴۰۰.۰۰م تومان۱.۴۲مخرید
Tether  
USDT/IRT
۵۰,۳۶۶.۰۰۱.۰۰+۰.۷۳%۵۰,۷۴۷.۰۰۴۹,۹۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۹۱مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۲۴۰.۲۴-۲۴.۰۴%۰.۳۲۰.۲۲۰.۰۰م تومان۶۴۷.۳۱مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۴۹۰.۴۹.۱۹%۰.۵۴۰.۴۷۰.۰۰م تومان۶۴۱.۱۰مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۱۱.۴۲۱۱.۴۲-۱۷.۶۶%۱۴.۲۵۱۰.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۰۷مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۴.۴۲۴.۴۲-۱۱.۹۱%۵.۰۷۴.۲۰۰.۰۰م تومان۸.۸۴مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۰۶۰.۰۶-۱۲.۰۹%۰.۰۷۰.۰۵۰.۰۰م تومان۲,۴۸۳.۳۴مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰-۱۹.۶۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۰,۳۷۲,۰۵۱.۷۴مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۷۶.۶۰۷۶.۶۰-۱۳.۰۰%۸۹.۹۸۷۳.۵۶۰.۰۰م تومان۱.۵۱مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۳.۹۴۳.۹۴-۱۴.۴۱%۴.۶۷۳.۶۳۰.۰۰م تومان۳.۷۳مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۵.۰۷۵.۰۷-۱۵.۳۴%۶.۰۸۴.۷۶۰.۰۰م تومان۸.۶۱مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۹۹.۹۰۹۹.۹۰.۹۲%۱۱۲.۱۰۹۰.۳۰۰.۰۰م تومان۰.۱۲مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۰۷۰.۰۷-۱۲.۳۶%۰.۰۸۰.۰۶۰.۰۰م تومان۱,۱۰۴.۹۹مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۴.۹۱۴.۹۱-۲۱.۰۶%۶.۳۱۴.۷۳۰.۰۰م تومان۳.۴۶مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۷.۸۱۷.۸۱-۱۶.۱۴%۹.۴۷۷.۰۱۰.۰۰م تومان۳.۲۶مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۳۰.۰۲۳۰.۰۲-۱۳.۶۹%۳۵.۲۵۲۸.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۱۴.۴۵۱۴.۴۵-۱۵.۰۵%۱۷.۱۸۱۲.۶۱۰.۰۰م تومان۱.۸۰مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۰.۶۳۰.۶۳-۱۶.۸۲%۰.۷۷۰.۵۷۰.۰۰م تومان۱۰.۲۵مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۰.۷۱۰.۷۱-۱۴.۲۷%۰.۸۴۰.۶۵۰.۰۰م تومان۵.۱۷مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۲۴۰.۲۴-۱۹.۳۵%۰.۳۰۰.۲۱۰.۰۰م تومان۱۶۷.۶۴مخرید
EOS  
EOS/USDT
۰.۶۸۰.۶۸-۲۴.۲۴%۰.۹۰۰.۶۰۰.۰۰م تومان۷۹.۳۵مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۱.۴۲۱.۴۲.۶۶%۱.۵۸۱.۳۹۰.۰۰م تومان۴.۸۸مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۱۵۰.۱۵-۱۵.۳۱%۰.۱۸۰.۱۴۰.۰۰م تومان۳۱.۹۹مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۱۰۰.۱۰-۱۴.۸۷%۰.۱۱۰.۰۹۰.۰۰م تومان۱۴۲.۲۳مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۵۲.۲۰۵۲.۲۰-۱۲.۸۵%۶۳.۲۰۴۷.۳۰۰.۰۰م تومان۰.۱۸مخرید
Maker  
MKR/USDT
۵۹۲.۰۰۵۹۲.۰۰.۷۳%۶۳۶.۰۰۵۱۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۲۳.۹۰۲۳.۹۰-۱۷.۵۹%۲۹.۲۰۲۱.۷۰۰.۰۰م تومان۰.۳۱مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۲۵۰.۲۵-۱۶.۹۹%۰.۳۰۰.۲۳۰.۰۰م تومان۱۸.۶۷مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۱۶۰.۱۶-۱۶.۲۴%۰.۲۰۰.۱۵۰.۰۰م تومان۱۸.۲۰مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۰۷۰.۰۷-۲۲.۴۴%۰.۰۹۰.۰۶۰.۰۰م تومان۳۵۷.۶۶مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۲۹.۵۱۲۹.۵۱-۲۳.۸۵%۳۹.۲۶۲۵.۰۵۰.۰۰م تومان۰.۲۹مخرید
Compound  
COMP/USDT
۲۶.۵۵۲۶.۵۵-۱۷.۶۰%۳۲.۷۵۲۳.۲۷۰.۰۰م تومان۰.۱۴مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۲۷۰.۲۷-۱۶.۳۶%۰.۳۳۰.۲۳۰.۰۰م تومان۲۱.۴۰مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۱۶.۳۴%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۳۹۵.۷۷مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۳۵۰.۳۵-۱۰.۰۹%۰.۴۰۰.۳۳۰.۰۰م تومان۱.۹۴مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۱۸.۲۴%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۵۰۴.۸۲مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۱۷۰.۱۷-۱۵.۶۹%۰.۲۰۰.۱۵۰.۰۰م تومان۵.۱۶مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۳۱۰.۳۱-۱۱.۲۱%۰.۳۵۰.۲۵۰.۰۰م تومان۳.۹۷مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۱۶۰.۱۶-۱۸.۰۱%۰.۲۰۰.۱۴۰.۰۰م تومان۳۲.۷۲مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۱.۷۸۱.۷۸-۱۳.۵۹%۲.۱۱۱.۶۲۰.۰۰م تومان۵.۴۳مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۲۸۰.۲۸-۱۵.۷۹%۰.۳۴۰.۲۴۰.۰۰م تومان۲۸.۴۵مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۱۰.۰۱-۱۷.۵۱%۰.۰۲۰.۰۱۰.۰۰م تومان۲۹۶.۹۰مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۱۳.۶۱%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۵۵.۵۹مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۰.۸۸۰.۸۸-۲۰.۴۹%۱.۱۳۰.۸۰۰.۰۰م تومان۳.۵۴مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۰۰.۱۰-۱۵.۹۷%۰.۱۲۰.۰۸۰.۰۰م تومان۸۵.۲۳مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۳۲۰.۳۲-۱۹.۵۵%۰.۴۰۰.۲۸۰.۰۰م تومان۳۴.۵۲مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱-۱۰.۲۱%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۱۱۷.۸۲مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۰۹۰.۰۹-۱۴.۵۲%۰.۱۱۰.۰۸۰.۰۰م تومان۳۳.۳۸مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۰۹۰.۰۹-۲۱.۰۰%۰.۱۲۰.۰۸۰.۰۰م تومان۴۵.۶۷مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰-۱۸.۳۶%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۵۷۶.۱۳مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۰.۵۸۰.۵۸-۲۲.۳۴%۰.۷۶۰.۴۸۰.۰۰م تومان۱۷.۵۸مخرید
RLC  
RLC/USDT
۱.۱۳۱.۱۳-۱۷.۸۳%۱.۴۰۱.۰۱۰.۰۰م تومان۲.۴۰مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۰.۹۹۰.۹۹-۱۹.۵۶%۱.۲۵۰.۹۲۰.۰۰م تومان۲.۰۸مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۵.۹۶۵.۹۶-۱۵.۰۴%۷.۱۸۵.۶۰۰.۰۰م تومان۳.۵۲مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۰۸۰.۰۸-۲۵.۸۰%۰.۱۱۰.۰۸۰.۰۰م تومان۳۸.۹۹مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۰.۴۶۰.۴۶-۱۷.۳۲%۰.۵۶۰.۴۳۰.۰۰م تومان۴.۴۳مخرید
Aragon Network Token  
ANT/USDT
۲.۹۲۲.۹۲-۱۲.۵۳%۳.۴۲۲.۶۴۰.۰۰م تومان۱.۲۵مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۲۳۰.۲۳-۲۳.۷۶%۰.۳۱۰.۲۱۰.۰۰م تومان۴۰.۲۰مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۱۳.۵۷%۰.۰۳۰.۰۲۰.۰۰م تومان۱۰.۳۹مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۵,۲۵۱.۰۰۵,۲۵۱.۰۰-۱۱.۲۷%۶,۰۲۶.۰۰۴,۸۱۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۰.۷۸۰.۷۸-۱۳.۰۷%۰.۹۲۰.۷۵۰.۰۰م تومان۷.۳۱مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۷۰.۰۷.۰۸%۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۱,۲۹۱,۷۲۷,۷۳۶.۱۲۲۵,۶۴۰.۸۰.۷۲%۱,۳۴۸,۹۶۹,۱۹۸.۷۸۱,۲۸۲,۱۳۷,۵۴۶.۰۶۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۸۷,۵۴۲,۶۵۵.۵۸۱,۷۳۷.۷۲.۷۶%۹۳,۴۲۸,۹۳۰.۰۰۸۶,۳۷۹,۲۰۰.۹۸۰.۰۰م تومان۰.۵۵مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۳,۸۵۸,۵۳۹.۲۶۷۶.۵۹-۱۲.۹۹%۴,۵۳۱,۹۳۲.۶۸۳,۷۰۴,۹۲۲.۹۶۰.۰۰م تومان۱.۵۱مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۵,۰۳۱,۵۶۳.۴۰۹۹.۸۸.۹۲%۵,۶۴۶,۰۲۸.۶۰۴,۵۴۸,۰۴۹.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۱۲مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۳,۰۰۹.۳۷۰.۰۶-۱۲.۱۱%۳,۶۲۴.۳۴۲,۶۶۹.۴۰۰.۰۰م تومان۲,۴۸۳.۳۴مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۴۸۶,۳۰۰.۶۶۲۹.۵۰-۲۳.۸۵%۱,۹۷۷,۳۶۹.۱۶۱,۲۶۱,۶۶۸.۳۰۰.۰۰م تومان۰.۲۹مخرید
Tron  
TRX/IRT
۳,۴۲۶.۹۰۰.۰۷-۱۲.۳۶%۳,۹۵۰.۷۱۳,۲۴۶.۰۹۰.۰۰م تومان۱,۱۰۴.۹۹مخرید
JUST  
JST/IRT
۹۷۸.۶۱۰.۰۲-۱۳.۶۱%۱,۱۴۳.۸۱۹۴۸.۹۰۰.۰۰م تومان۵۵.۵۹مخرید
SUN  
SUN/IRT
۲۶۱.۴۰۰.۰۱-۱۰.۲۱%۲۹۷.۱۶۲۵۲.۸۴۰.۰۰م تومان۱۱۷.۸۲مخرید
BNB  
BNB/IRT
۱۱,۹۸۲,۰۷۱.۴۰۲۳۷.۸۴.۵۰%۱۳,۳۱۶,۷۷۰.۴۰۱۱,۵۰۳,۵۹۴.۴۰۰.۰۰م تومان۱.۴۲مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۱۹۸,۶۴۳.۵۰۳.۹۴-۱۴.۴۱%۲۳۵,۱۵۸.۸۵۱۸۲,۸۲۸.۵۸۰.۰۰م تومان۳.۷۳مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۲۵۵,۱۰۳.۷۹۵.۰۶-۱۵.۳۴%۳۰۶,۲۷۵.۶۵۲۳۹,۷۹۲.۵۳۰.۰۰م تومان۸.۶۱مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۳۱,۸۸۱.۶۸۰.۶۳-۱۶.۸۲%۳۸,۸۳۲.۱۹۲۸,۷۵۸.۹۹۰.۰۰م تومان۱۰.۲۵مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۳,۴۲۹.۹۲۰.۰۷-۲۲.۴۴%۴,۴۶۷.۴۶۲,۹۴۶.۴۱۰.۰۰م تومان۳۵۷.۶۶مخرید
Compound  
COMP/IRT
۱,۳۳۷,۲۱۷.۳۰۲۶.۵۴-۱۷.۶۰%۱,۶۴۹,۴۸۶.۵۰۱,۱۷۲,۰۱۶.۸۲۰.۰۰م تومان۰.۱۴مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۲۹,۰۶۱.۱۸۰.۵۸-۲۲.۳۴%۳۸,۰۲۶.۳۳۲۴,۲۲۶.۰۵۰.۰۰م تومان۱۷.۵۸مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۱۲,۳۷۴.۹۳۰.۲۵-۱۶.۹۹%۱۵,۱۱۹.۸۷۱۱,۴۳۸.۱۲۰.۰۰م تومان۱۸.۶۷مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۸۷۱.۳۳۰.۰۲-۱۸.۲۴%۱,۰۸۲.۸۷۷۸۰.۶۷۰.۰۰م تومان۵۰۴.۸۲مخرید
BAT  
BAT/IRT
۸,۲۶۰.۰۲۰.۱۶-۱۶.۲۴%۹,۹۶۲.۳۹۷,۴۵۴.۱۷۰.۰۰م تومان۱۸.۲۰مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۸,۴۴۱.۳۴۰.۱۷-۱۵.۶۹%۱۰,۲۱۴.۲۲۷,۷۲۱.۱۱۰.۰۰م تومان۵.۱۶مخرید
1INCH Token  
1INCH/IRT
۱۳,۶۴۹.۱۹۰.۲۷-۱۶.۳۶%۱۶,۵۲۰.۰۵۱۱,۸۳۶.۰۱۰.۰۰م تومان۲۱.۴۰مخرید
RLC  
RLC/IRT
۵۷,۱۱۵.۰۴۱.۱۳-۱۷.۸۳%۷۰,۵۱۲.۴۰۵۰,۸۶۹.۶۶۰.۰۰م تومان۲.۴۰مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۴۹,۷۱۱.۲۴۰.۹۹-۱۹.۵۶%۶۳,۱۰۸.۶۰۴۶,۲۸۶.۳۵۰.۰۰م تومان۲.۰۸مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۱۴,۱۵۲.۸۵۰.۲۸-۱۵.۷۹%۱۷,۱۵۹.۷۰۱۲,۱۲۸.۱۳۰.۰۰م تومان۲۸.۴۵مخرید
NKN  
NKN/IRT
۴,۴۷۷.۵۴۰.۰۹-۱۴.۵۲%۵,۳۵۸.۹۴۳,۸۶۳.۰۷۰.۰۰م تومان۳۳.۳۸مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۳۰۰,۱۳۰.۹۹۵.۹۶-۱۵.۰۴%۳۶۱,۴۲۶.۴۲۲۸۲,۰۴۹.۶۰۰.۰۰م تومان۳.۵۲مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۵,۹۶۰.۹۹۰.۳۲-۱۹.۵۵%۲۰,۲۸۲.۳۹۱۳,۹۵۶.۴۲۰.۰۰م تومان۳۴.۵۲مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۴,۹۵۶.۰۱۰.۱۰-۱۵.۹۷%۶,۰۸۹.۲۵۴,۰۷۹.۶۵۰.۰۰م تومان۸۵.۲۳مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۴,۱۸۵.۴۱۰.۰۸-۲۵.۸۰%۵,۶۸۱.۲۸۳,۹۱۸.۴۷۰.۰۰م تومان۳۸.۹۹مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۲۳,۳۱۹.۴۶۰.۴۶-۱۷.۳۲%۲۸,۴۰۶.۴۲۲۱,۶۰۷.۰۱۰.۰۰م تومان۴.۴۳مخرید
Aragon Network Token  
ANT/IRT
۱۴۷,۲۷۰.۱۸۲.۹۲-۱۲.۵۳%۱۷۲,۴۰۲.۸۲۱۳۳,۱۶۷.۷۰۰.۰۰م تومان۱.۲۵مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۱۱,۷۰۰.۰۲۰.۲۳-۲۳.۷۶%۱۵,۷۳۴.۳۴۱۰,۸۰۸.۵۴۰.۰۰م تومان۴۰.۲۰مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۱,۰۹۰.۴۲۰.۰۲-۱۳.۵۷%۱,۲۷۱.۷۴۱,۰۷۶.۳۲۰.۰۰م تومان۱۰.۳۹مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۴۴,۱۷۰.۹۸۰.۸۸-۲۰.۴۹%۵۶,۶۶۱.۷۵۴۰,۴۹۴.۲۶۰.۰۰م تومان۳.۵۴مخرید
Maker  
MKR/IRT
۲۹,۸۱۶,۶۷۲.۰۰۵۹۱.۸۶.۷۳%۳۲,۰۳۲,۷۷۶.۰۰۲۵,۷۳۷,۰۲۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۴,۷۸۴.۷۷۰.۰۹-۱۴.۸۷%۵,۷۲۶.۶۱۴,۴۴۲.۲۸۰.۰۰م تومان۱۴۲.۲۳مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۸۹,۶۵۱.۴۸۱.۷۸-۱۳.۵۹%۱۰۶,۰۷۰.۸۰۸۱,۳۹۱.۴۶۰.۰۰م تومان۵.۴۳مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۲۶۴,۴۷۱,۸۶۶.۰۰۵,۲۴۹.۷۷-۱۱.۲۷%۳۰۳,۵۰۵,۵۱۶.۰۰۲۴۲,۵۶۲,۶۵۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۰.۳۲۰.۰۰-۱۹.۶۰%۰.۴۱۰.۲۷۰.۰۰م تومان۱۰,۳۷۲,۰۵۱.۷۴مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۲,۶۲۹,۱۰۵.۲۰۵۲.۱۹-۱۲.۸۵%۳,۱۸۳,۱۳۱.۲۰۲,۳۸۲,۳۱۱.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۱۸مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۶۷۸.۴۳۰.۰۱-۱۷.۵۱%۸۶۵.۷۹۵۸۸.۲۷۰.۰۰م تومان۲۹۶.۹۰مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۲۴,۶۸۹.۴۱۰.۴۹.۱۹%۲۷,۲۸۸.۳۰۲۳,۷۷۲.۷۵۰.۰۰م تومان۶۴۱.۱۰مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۱۲,۰۷۷.۷۷۰.۲۴-۲۴.۰۴%۱۶,۳۱۸.۵۸۱۱,۰۸۰.۵۲۰.۰۰م تومان۶۴۷.۳۱مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۲۲۲,۴۱۶.۲۶۴.۴۱-۱۱.۹۱%۲۵۵,۳۵۵.۶۲۲۱۱,۵۳۷.۲۰۰.۰۰م تومان۸.۸۴مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۵۷۵,۱۷۹.۷۲۱۱.۴۲-۱۷.۶۶%۷۱۷,۷۱۵.۵۰۵۰۳,۶۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۰۷مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۲۴۷,۲۹۷.۰۶۴.۹۱-۲۱.۰۶%۳۱۷,۸۰۹.۴۶۲۳۸,۲۳۱.۱۸۰.۰۰م تومان۳.۴۶مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۷۲۷,۷۸۸.۷۰۱۴.۴۵-۱۵.۰۵%۸۶۵,۲۸۷.۸۸۶۳۵,۱۱۵.۲۶۰.۰۰م تومان۱.۸۰مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۳۹۳,۴۰۸.۸۳۷.۸۱-۱۶.۱۴%۴۷۷,۰۶۶.۷۵۳۵۳,۰۶۵.۶۶۰.۰۰م تومان۳.۲۶مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۱,۵۱۱,۹۸۷.۳۲۳۰.۰۱-۱۳.۶۹%۱,۷۷۵,۴۰۱.۵۰۱,۴۲۰,۳۲۱.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۱۱,۹۴۶.۸۲۰.۲۴-۱۹.۳۵%۱۴,۹۷۳.۸۱۱۰,۷۱۲.۸۵۰.۰۰م تومان۱۶۷.۶۴مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۳۶,۰۱۱.۶۹۰.۷۱-۱۴.۲۷%۴۲,۴۵۸.۵۴۳۲,۶۸۷.۵۳۰.۰۰م تومان۵.۱۷مخرید
EOS  
EOS/IRT
۳۳,۹۹۷.۰۵۰.۶۷-۲۴.۲۴%۴۵,۵۳۰.۸۶۳۰,۳۲۰.۳۳۰.۰۰م تومان۷۹.۳۵مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۷۱,۷۲۱.۱۸۱.۴۲.۶۶%۷۹,۶۲۸.۶۵۷۰,۰۰۸.۷۴۰.۰۰م تومان۴.۸۸مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۷,۶۰۵.۲۷۰.۱۵-۱۵.۳۱%۹,۱۱۱.۲۱۶,۸۱۴.۵۲۰.۰۰م تومان۳۱.۹۹مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۹۹۵.۷۴۰.۰۲-۱۶.۳۴%۱,۲۰۸.۲۸۸۵۶.۲۲۰.۰۰م تومان۳۹۵.۷۷مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۳۹,۳۶۱.۰۳۰.۷۸-۱۳.۰۷%۴۶,۲۳۵.۹۹۳۷,۸۲۴.۸۷۰.۰۰م تومان۷.۳۱مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۱,۲۰۳,۷۴۷.۴۰۲۳.۸۹-۱۷.۵۹%۱,۴۷۰,۶۸۷.۲۰۱,۰۹۲,۹۴۲.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۳۱مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۱۷,۶۸۸.۵۴۰.۳۵-۱۰.۰۹%۱۹,۹۳۹.۹۰۱۶,۷۸۶.۹۹۰.۰۰م تومان۱.۹۴مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۸,۰۷۳.۶۷۰.۱۶-۱۸.۰۱%۱۰,۰۱۷.۸۰۷,۱۸۲.۱۹۰.۰۰م تومان۳۲.۷۲مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۱۵,۵۶۳.۰۹۰.۳۱-۱۱.۲۱%۱۷,۷۲۸.۸۳۱۲,۵۹۱.۵۰۰.۰۰م تومان۳.۹۷مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۴,۵۲۵.۸۹۰.۰۹-۲۱.۰۰%۵,۸۹۲.۸۲۴,۱۵۲.۶۸۰.۰۰م تومان۴۵.۶۷مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۷۸.۸۲۰.۰۰-۱۸.۳۶%۹۷.۷۱۶۶.۰۸۰.۰۰م تومان۱,۵۷۶.۱۳مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۰۹۰.۰۹-۲۴.۵۹%۰.۱۲۰.۰۸۰.۰۰م تومان۳۱.۴۰مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۴,۴۱۷.۱۰۰.۰۹-۲۴.۵۹%۵,۸۹۲.۸۲۴,۱۳۵.۰۵۰.۰۰م تومان۳۱.۴۰مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۱۳۰.۱۳-۲۳.۱۱%۰.۱۷۰.۱۲۰.۰۰م تومان۳۱.۹۶مخرید
Coin98  
C98/IRT
۶,۵۰۲.۲۵۰.۱۳-۲۳.۱۱%۸,۶۳۲.۷۳۶,۰۸۹.۲۵۰.۰۰م تومان۳۱.۹۶مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۱۸.۰۱%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۲۵۳.۵۳مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۸۸۹.۴۶۰.۰۲-۱۸.۰۱%۱,۰۹۴.۴۵۸۱۰.۸۹۰.۰۰م تومان۲۵۳.۵۳مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۵۸۰.۵۸-۲۶.۵۶%۰.۷۹۰.۵۱۰.۰۰م تومان۲۸۱.۵۳مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۲۹,۰۱۰.۸۲۰.۵۸-۲۶.۵۶%۳۹,۷۵۳.۸۸۲۵,۶۳۱.۲۶۰.۰۰م تومان۲۸۱.۵۳مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۱.۲۲۱.۲۲-۱۳.۴۱%۱.۴۳۱.۱۵۰.۰۰م تومان۱۵.۹۳مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۶۱,۴۴۶.۵۲۱.۲۲-۱۳.۴۱%۷۲,۱۷۴.۴۸۵۷,۷۱۹.۴۴۰.۰۰م تومان۱۵.۹۳مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰-۲۱.۳۴%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۶۶۲.۲۷مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۷۲.۵۸۰.۰۰-۲۱.۳۴%۹۳.۹۳۶۴.۹۷۰.۰۰م تومان۲,۶۶۲.۲۷مخرید
Venus  
XVS/USDT
۳.۰۹۳.۰۹-۲۳.۳۳%۴.۱۱۳.۰۱۰.۰۰م تومان۰.۶۷مخرید
Venus  
XVS/IRT
۱۵۵,۶۳۰.۹۴۳.۰۹-۲۳.۳۳%۲۰۷,۰۰۴.۲۶۱۵۱,۶۰۱.۶۶۰.۰۰م تومان۰.۶۷مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۱۰.۰۱-۱۹.۴۳%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۶۱۳.۴۹مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۵۱۵.۷۵۰.۰۱-۱۹.۴۳%۶۵۰.۷۳۴۷۳.۴۴۰.۰۰م تومان۶۱۳.۴۹مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۱.۵۹۱.۵۹-۱۹.۲۷%۲.۰۱۱.۳۶۰.۰۰م تومان۱۵.۹۷مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۷۹,۹۸۱.۲۱۱.۵۹-۱۹.۲۷%۱۰۱,۳۸۶.۷۶۶۸,۵۹۸.۴۹۰.۰۰م تومان۱۵.۹۷مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰-۱۴.۹۶%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳,۸۱۳.۰۶مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۶۱.۸۵۰.۰۰-۱۴.۹۶%۷۳.۲۳۵۵.۴۰۰.۰۰م تومان۳,۸۱۳.۰۶مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۳۴۰.۳۴-۱۹.۳۷%۰.۴۲۰.۳۰۰.۰۰م تومان۴۱.۶۰مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۱۶,۹۶۳.۲۷۰.۳۴-۱۹.۳۷%۲۱,۳۷۰.۲۹۱۵,۳۶۱.۶۳۰.۰۰م تومان۴۱.۶۰مخرید
Quant  
QNT/USDT
۱۰۳.۴۰۱۰۳.۴۰.۶۶%۱۱۰.۱۰۹۵.۵۰۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
Quant  
QNT/IRT
۵,۲۰۷,۸۴۴.۴۰۱۰۳.۳۸.۶۶%۵,۵۴۵,۲۹۶.۶۰۴,۸۰۹,۹۵۳.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۲۰.۰۲-۲۲.۱۹%۰.۰۳۰.۰۲۰.۰۰م تومان۲۱۳.۴۰مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۱,۲۰۲.۷۴۰.۰۲-۲۲.۱۹%۱,۵۸۲.۵۰۱,۰۸۹.۴۲۰.۰۰م تومان۲۱۳.۴۰مخرید