همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
1INCH Token  
1INCH/IRT
۱۸,۶۵۴.۰۰۰.۳۷+۴.۶۰%۱۸,۸۹۸.۰۰۱۷,۲۲۲.۰۰۰.۰۰م تومان۲۴.۳۱مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۳۷۰.۳۷+۴.۷۴%۰.۳۷۰.۳۴۰.۰۰م تومان۲۴.۳۱مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۴,۹۸۱,۸۲۶.۰۰۹۸.۴۴.۹۳%۵,۲۷۸,۳۳۶.۰۰۴,۹۳۳,۶۳۸.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۲مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۹۸.۵۷۹۸.۵۷.۸۱%۱۰۴.۹۱۹۷.۶۹۰.۰۰م تومان۰.۲۲مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۲۰,۲۶۶.۰۰۰.۴۰+۲.۷۱%۲۰,۹۵۶.۰۰۱۹,۶۱۴.۰۰۰.۰۰م تومان۱۷۴.۱۴مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۴۰۰.۴۰+۲.۸۵%۰.۴۱۰.۳۹۰.۰۰م تومان۱۷۴.۱۴مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۵۹,۶۸۸.۰۰۱.۱۸+۲.۴۷%۶۱,۹۲۳.۰۰۵۴,۶۷۶.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۳۷مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۱.۱۸۱.۱۸+۲.۶۱%۱.۲۳۱.۰۸۰.۰۰م تومان۶.۳۷مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۴,۹۱۲.۰۰۰.۱۰+۱.۰۱%۵,۱۰۹.۰۰۴,۶۱۴.۰۰۰.۰۰م تومان۳۹.۷۱مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۰۰.۱۰+۱.۱۴%۰.۱۰۰.۰۹۰.۰۰م تومان۳۹.۷۱مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۱,۳۵۴.۰۰۰.۰۳+۳.۹۹%۱,۳۹۹.۰۰۱,۲۷۳.۰۰۰.۰۰م تومان۴۶۷.۸۳مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۴.۱۲%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۴۶۷.۸۳مخرید
Aragon Network Token  
ANT/IRT
۲۸۶,۰۶۲.۰۰۵.۶۵+۲.۹۸%۲۹۱,۹۰۳.۰۰۲۷۶,۳۹۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۸مخرید
Aragon Network Token  
ANT/USDT
۵.۶۶۵.۶۶+۳.۱۲%۵.۷۹۵.۴۶۰.۰۰م تومان۰.۲۸مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۴۸۱,۹۰۸.۰۰۹.۵۲+۰.۹۸%۴۹۸,۰۱۳.۰۰۴۶۵,۳۵۸.۰۰۰.۰۰م تومان۵.۲۴مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۹.۵۴۹.۵۴+۱.۱۱%۹.۸۸۹.۲۱۰.۰۰م تومان۵.۲۴مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۱,۰۹۸,۷۶۱.۰۰۲۱.۷۱.۲۷%۱,۱۷۰,۹۷۹.۰۰۱,۰۴۰,۶۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۵.۱۳مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۲۱.۷۴۲۱.۷۴.۱۴%۲۳.۲۰۲۰.۵۶۰.۰۰م تومان۵.۱۳مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۳۳۷,۶۱۳.۰۰۶.۶۷.۱۷%۳۴۹,۳۶۲.۰۰۳۲۳,۷۰۵.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۵۲مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۶.۶۸۶.۶۸.۰۴%۶.۹۳۶.۴۱۰.۰۰م تومان۲.۵۲مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۸,۷۳۸.۰۰۰.۱۷+۳.۱۵%۹,۱۲۱.۰۰۷,۸۱۲.۰۰۰.۰۰م تومان۵۷.۳۸مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۱۷۰.۱۷+۳.۲۹%۰.۱۸۰.۱۵۰.۰۰م تومان۵۷.۳۸مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۷۵,۰۰۲.۰۰۱.۴۸.۴۷%۷۷,۴۵۴.۰۰۷۰,۵۸۷.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۴۵مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۱.۴۸۱.۴۸.۳۴%۱.۵۴۱.۳۹۰.۰۰م تومان۲.۴۵مخرید
BAT  
BAT/IRT
۱۲,۴۳۳.۰۰۰.۲۵+۵.۴۰%۱۳,۱۳۷.۰۰۱۱,۳۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۶۴.۷۶مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۲۵۰.۲۵+۵.۵۳%۰.۲۶۰.۲۲۰.۰۰م تومان۶۴.۷۶مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۱۲,۵۳۴,۱۶۸.۰۰۲۴۷.۶۸+۹.۰۶%۱۲,۹۱۷,۰۰۷.۰۰۱۱,۴۴۱,۶۴۷.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۳۱مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۲۴۸.۰۰۲۴۸.۰۰+۹.۲۰%۲۵۶.۳۰۲۲۶.۴۰۰.۰۰م تومان۰.۳۱مخرید
BNB  
BNB/IRT
۱۱,۶۷۴,۹۷۱.۰۰۲۳۰.۷۰+۱.۶۷%۱۱,۹۹۳,۴۴۸.۰۰۱۱,۳۶۰,۲۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۵۰مخرید
BNB  
BNB/USDT
۲۳۱.۰۰۲۳۱.۰۰+۱.۷۶%۲۳۷.۴۰۲۲۴.۸۰۰.۰۰م تومان۱.۵۰مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۳۹,۰۸۸.۰۰۰.۷۷.۸۶%۴۰,۱۳۳.۰۰۳۷,۳۴۴.۰۰۰.۰۰م تومان۶.۶۱مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۷۷۰.۷۷.۷۳%۰.۸۰۰.۷۴۰.۰۰م تومان۶.۶۱مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۲,۱۰۷,۷۵۸,۸۳۱.۰۰۴۱,۶۴۹.۳۱+۵.۲۵%۲,۱۲۸,۳۹۷,۳۶۶.۰۰۱,۹۹۳,۸۳۶,۱۴۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۴۱,۷۰۳.۹۴۴۱,۷۰۳.۹۴+۵.۳۹%۴۲,۱۵۴.۸۳۳۹,۴۳۰.۰۱۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Coin98  
C98/IRT
۹,۶۹۳.۰۰۰.۱۹.۶۲%۱۰,۳۶۰.۰۰۸,۸۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۴۰.۷۵مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۱۹۰.۱۹.۴۹%۰.۲۰۰.۱۸۰.۰۰م تومان۴۰.۷۵مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۱۲۰,۷۹۲.۰۰۲.۳۹+۱.۵۲%۱۲۴,۰۲۵.۰۰۱۱۶,۱۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۰.۵۰مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۲.۳۹۲.۳۹+۱.۶۶%۲.۴۵۲.۳۰۰.۰۰م تومان۱۰.۵۰مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۸۰۸.۰۰۰.۰۲+۴.۵۳%۸۳۲.۰۰۷۲۹.۰۰۰.۰۰م تومان۳۲۳.۲۲مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۲۰.۰۲+۴.۵۸%۰.۰۲۰.۰۱۰.۰۰م تومان۳۲۳.۲۲مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۳,۸۹۰.۰۰۰.۰۸+۰.۴۴%۴,۰۰۴.۰۰۳,۷۸۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۶۳.۸۵مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۰۸۰.۰۸+۰.۵۶%۰.۰۸۰.۰۷۰.۰۰م تومان۱۶۳.۸۵مخرید
Compound  
COMP/IRT
۲,۵۵۴,۸۴۷.۰۰۵۰.۴۸.۱۳%۲,۶۸۲,۱۲۹.۰۰۲,۴۵۸,۹۰۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
Compound  
COMP/USDT
۵۰.۵۵۵۰.۵۵.۰۰%۵۳.۰۶۴۸.۵۷۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۶,۵۳۳.۰۰۰.۱۳+۱.۱۰%۶,۵۷۹.۰۰۵,۸۹۲.۰۰۰.۰۰م تومان۲۴.۸۲مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۱۳۰.۱۳+۱.۲۸%۰.۱۳۰.۱۲۰.۰۰م تومان۲۴.۸۲مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۶۱۳,۷۷۴.۰۰۳۱.۸۹+۲.۰۱%۱,۶۵۵,۳۴۲.۰۰۱,۵۵۰,۱۶۸.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۳۱.۹۳۳۱.۹۳+۲.۱۴%۳۲.۸۲۳۰.۶۲۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۱,۴۸۴.۰۰۰.۰۳.۵۷%۱,۵۴۴.۰۰۱,۴۵۲.۰۰۰.۰۰م تومان۴۰.۲۸مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۴۵%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۴۰.۲۸مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۶,۵۸۵.۰۰۰.۱۳.۲۱%۶,۷۶۷.۰۰۶,۲۹۶.۰۰۰.۰۰م تومان۲۸.۶۷مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۳۰.۱۳.۰۸%۰.۱۳۰.۱۲۰.۰۰م تومان۲۸.۶۷مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۴,۴۷۰.۰۰۰.۰۹+۴.۸۶%۴,۶۰۵.۰۰۴,۲۵۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۸۷۸.۱۵مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۰۹۰.۰۹+۵.۰۱%۰.۰۹۰.۰۸۰.۰۰م تومان۲,۸۷۸.۱۵مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۲۸۰,۸۵۶.۰۰۵.۵۵+۱.۴۹%۲۸۹,۰۴۴.۰۰۲۷۴,۱۲۳.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۳۷مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۵.۵۶۵.۵۶+۱.۶۳%۵.۷۲۵.۴۲۰.۰۰م تومان۸.۳۷مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۱۶۰,۸۲۱.۰۰۳.۱۸.۰۸%۱۷۷,۳۵۸.۰۰۱۴۸,۴۸۶.۰۰۰.۰۰م تومان۸۶.۰۳مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۳.۱۸۳.۱۸.۹۵%۳.۵۲۲.۹۳۰.۰۰م تومان۸۶.۰۳مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۲,۵۹۷,۳۰۱.۰۰۵۱.۳۲+۵.۹۷%۲,۷۲۱,۶۶۰.۰۰۲,۴۱۹,۲۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۶۰مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۵۱.۳۹۵۱.۳۹+۶.۱۱%۵۳.۸۹۴۷.۸۷۰.۰۰م تومان۰.۶۰مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۱۵,۳۶۴.۰۰۰.۳۰+۴.۰۱%۱۵,۸۹۹.۰۰۱۴,۵۹۹.۰۰۰.۰۰م تومان۲۵.۶۲مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۳۰۰.۳۰+۴.۱۵%۰.۳۱۰.۲۹۰.۰۰م تومان۲۵.۶۲مخرید
EOS  
EOS/IRT
۳۶,۲۳۷.۰۰۰.۷۲+۲.۸۸%۳۶,۹۳۷.۰۰۳۵,۰۷۸.۰۰۰.۰۰م تومان۲۰.۰۵مخرید
EOS  
EOS/USDT
۰.۷۲۰.۷۲+۳.۰۲%۰.۷۳۰.۶۹۰.۰۰م تومان۲۰.۰۵مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۹۹۷,۶۷۹.۰۰۱۹.۷۱+۰.۹۹%۱,۰۳۱,۲۱۵.۰۰۹۷۹,۵۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۵۲مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۱۹.۷۴۱۹.۷۴+۱.۱۳%۲۰.۴۱۱۹.۳۹۰.۰۰م تومان۱.۵۲مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۵۰.۰۵.۳۶%۰.۰۶۰.۰۵۰.۰۰م تومان۰.۰۶مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۱۱۲,۳۴۳,۰۴۰.۰۰۲,۲۱۹.۹۰+۲.۷۸%۱۱۴,۷۲۶,۰۵۴.۰۰۱۰۹,۰۸۵,۱۲۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۵۹مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۲,۲۲۲.۸۱۲,۲۲۲.۸۱+۲.۹۲%۲,۲۷۴.۲۸۲,۱۵۷.۵۳۰.۰۰م تومان۰.۵۹مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۱۵,۵۹۱.۰۰۰.۳۱.۸۸%۱۶,۵۷۰.۰۰۱۴,۶۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲۷.۲۷مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۳۱۰.۳۱.۷۵%۰.۳۳۰.۲۹۰.۰۰م تومان۱۲۷.۲۷مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۷,۴۵۴.۰۰۰.۱۵.۸۸%۷,۸۲۱.۰۰۷,۱۴۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲۸.۷۵مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۱۵۰.۱۵.۷۴%۰.۱۵۰.۱۴۰.۰۰م تومان۱۲۸.۷۵مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۸۷.۰۰۰.۰۰+۶.۱۰%۹۲.۰۰۸۱.۰۰۰.۰۰م تومان۳۱,۹۰۶.۰۴مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۶.۲۳%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳۱,۹۰۵.۱۸مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۸۳۴,۱۷۹.۰۰۱۶.۴۸.۴۶%۹۲۸,۴۷۳.۰۰۷۵۸,۰۲۵.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۱۸مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۱۶.۵۰۱۶.۵۰.۳۴%۱۸.۳۵۱۴.۹۹۰.۰۰م تومان۳.۱۸مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۱۶,۵۲۶.۰۰۰.۳۳.۳۴%۱۸,۶۱۹.۰۰۱۵,۹۰۷.۰۰۰.۰۰م تومان۱۳۰.۵۷مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۳۳۰.۳۳.۱۸%۰.۳۷۰.۳۱۰.۰۰م تومان۱۳۰.۵۷مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۱,۹۳۷.۰۰۰.۰۴+۴۲.۲۲%۲,۰۴۹.۰۰۱,۳۲۴.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۲۷۲.۱۱مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۴۰.۰۴+۴۲.۳۳%۰.۰۴۰.۰۳۰.۰۰م تومان۱,۲۷۲.۱۱مخرید
JUST  
JST/IRT
۱,۵۸۷.۰۰۰.۰۳.۰۶%۱,۶۲۹.۰۰۱,۵۷۰.۰۰۰.۰۰م تومان۹۲.۹۰مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۹۱%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۹۲.۹۰مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۳۶,۱۸۷.۰۰۰.۷۲.۲۷%۳۷,۲۶۹.۰۰۳۴,۷۹۴.۰۰۰.۰۰م تومان۵.۲۸مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۰.۷۲۰.۷۲.۱۴%۰.۷۴۰.۶۹۰.۰۰م تومان۵.۲۸مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۷۹۱,۹۲۶.۰۰۱۵.۶۵.۲۷%۸۲۵,۸۶۶.۰۰۷۶۳,۸۲۶.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۷۹مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۱۵.۶۷۱۵.۶۷.۱۴%۱۶.۴۰۱۵.۱۱۰.۰۰م تومان۸.۷۹مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۳,۶۸۲,۴۱۷.۰۰۷۲.۷۶+۱.۶۵%۳,۷۹۳,۰۲۷.۰۰۳,۶۱۲,۸۳۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۹۱مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۷۲.۸۶۷۲.۸۶+۱.۷۹%۷۵.۰۷۷۱.۴۲۰.۰۰م تومان۰.۹۱مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۲۲,۴۷۰.۰۰۰.۴۴.۹۸%۲۳,۷۸۹.۰۰۲۱,۲۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۱۳۴.۹۱مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۴۴۰.۴۴.۸۵%۰.۴۷۰.۴۲۰.۰۰م تومان۱۳۴.۹۱مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۴۰,۳۶۲.۰۰۰.۸۰.۸۳%۴۲,۲۴۶.۰۰۳۹,۲۳۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵۳.۴۵مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۸۰۰.۸۰.۷۰%۰.۸۴۰.۷۸۰.۰۰م تومان۱۵۳.۴۵مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۱۴,۷۹۸.۰۰۰.۲۹+۵.۷۵%۱۵,۸۷۱.۰۰۱۳,۴۸۲.۰۰۰.۰۰م تومان۴۵.۷۰مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۲۹۰.۲۹+۵.۹۰%۰.۳۱۰.۲۷۰.۰۰م تومان۴۵.۷۰مخرید
Maker  
MKR/IRT
۷۴,۱۹۴,۱۸۸.۰۰۱,۴۶۶.۰۸.۱۷%۷۷,۲۴۵,۱۱۰.۰۰۷۲,۹۹۴,۲۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
Maker  
MKR/USDT
۱,۴۶۸.۰۰۱,۴۶۸.۰۰.۰۴%۱,۵۳۴.۰۰۱,۴۴۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۱مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۱۰۴,۷۷۱.۰۰۲.۰۷+۵.۲۰%۱۱۰,۹۹۲.۰۰۹۸,۷۷۷.۰۰۰.۰۰م تومان۳۰.۱۴مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۲.۰۷۲.۰۷+۵.۳۴%۲.۲۰۱.۹۵۰.۰۰م تومان۳۰.۱۴مخرید
NKN  
NKN/IRT
۵,۷۵۱.۰۰۰.۱۱+۴.۰۷%۵,۸۷۷.۰۰۵,۲۶۵.۰۰۰.۰۰م تومان۳۲.۵۴مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۱۱۰.۱۱+۴.۲۱%۰.۱۲۰.۱۰۰.۰۰م تومان۳۲.۵۴مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۲۶,۶۷۰.۰۰۰.۵۳+۶.۲۱%۲۷,۷۶۰.۰۰۲۴,۷۵۶.۰۰۰.۰۰م تومان۲۸.۳۱مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۵۳۰.۵۳+۶.۳۵%۰.۵۵۰.۴۹۰.۰۰م تومان۲۸.۳۱مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۷۰۸.۰۰۰.۰۱+۳.۲۱%۷۴۱.۰۰۶۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۹۵۳.۲۰مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۱۰.۰۱+۳.۳۲%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۱,۹۵۳.۲۰مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۱۱,۵۹۵.۰۰۰.۲۳+۱.۳۸%۱۱,۷۸۳.۰۰۱۱,۰۳۶.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲.۳۵مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۲۳۰.۲۳+۱.۴۲%۰.۲۳۰.۲۲۰.۰۰م تومان۱۲.۳۵مخرید
Quant  
QNT/IRT
۵,۰۷۴,۳۱۶.۰۰۱۰۰.۲۷+۰.۰۷%۵,۲۲۴,۹۰۵.۰۰۴,۹۸۶,۸۹۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۵مخرید
Quant  
QNT/USDT
۱۰۰.۴۰۱۰۰.۴۰+۰.۲۰%۱۰۳.۵۰۹۸.۶۰۰.۰۰م تومان۰.۲۵مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۹۲.۰۰۰.۰۰+۲.۲۲%۹۴.۰۰۸۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۹۱۰.۷۹مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۲.۲۸%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۹۱۰.۷۹مخرید
RLC  
RLC/IRT
۷۵,۶۰۹.۰۰۱.۴۹.۰۸%۸۱,۰۹۹.۰۰۷۲,۱۱۳.۰۰۰.۰۰م تومان۲.۲۶مخرید
RLC  
RLC/USDT
۱.۵۰۱.۵۰.۹۶%۱.۶۱۱.۴۳۰.۰۰م تومان۲.۲۶مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۰.۴۵۰.۰۰+۴.۶۵%۰.۴۸۰.۴۳۰.۰۰م تومان۱۹,۴۲۱,۳۷۷.۹۴مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۴.۰۹%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۹,۴۲۱,۳۷۷.۹۴مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۲,۱۸۱.۰۰۰.۰۴+۰.۵۱%۲,۴۱۹.۰۰۲,۱۴۱.۰۰۰.۰۰م تومان۹۵۳.۰۰مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۴۰.۰۴+۰.۶۳%۰.۰۵۰.۰۴۰.۰۰م تومان۹۵۳.۰۰مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۱۳۹.۰۰۰.۰۰+۱۳.۰۱%۱۴۸.۰۰۱۱۹.۰۰۰.۰۰م تومان۵,۷۰۷.۰۷مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۱۲.۸۷%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۵,۷۰۷.۰۷مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۱۸۷,۵۵۷.۰۰۳.۷۱.۸۱%۲۰۰,۲۸۹.۰۰۱۷۸,۷۲۳.۰۰۰.۰۰م تومان۷.۶۳مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۳.۷۱۳.۷۱.۶۹%۳.۹۶۳.۵۳۰.۰۰م تومان۷.۶۳مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۳۷,۱۱۷.۰۰۰.۷۳.۵۵%۳۹,۱۸۰.۰۰۳۴,۶۳۳.۰۰۰.۰۰م تومان۱۰.۸۴مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۷۳۰.۷۳.۴۲%۰.۷۸۰.۶۸۰.۰۰م تومان۱۰.۸۴مخرید
SUN  
SUN/IRT
۳۰۹.۰۰۰.۰۱.۹۰%۳۲۶.۰۰۳۰۶.۰۰۰.۰۰م تومان۵۲۵.۳۸مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱.۹۲%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۵۲۵.۱۹مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۶۹,۴۴۳.۰۰۱.۳۷+۷.۲۰%۷۲,۹۶۵.۰۰۶۱,۷۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۳۶.۷۲مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۱.۳۷۱.۳۷+۷.۳۴%۱.۴۴۱.۲۲۰.۰۰م تومان۳۶.۷۲مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۸,۰۷۳.۰۰۰.۳۶+۱.۹۷%۱۸,۴۷۶.۰۰۱۷,۲۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۲۱.۲۹مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۳۶۰.۳۶+۲.۱۱%۰.۳۷۰.۳۴۰.۰۰م تومان۲۱.۲۹مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۵۴,۵۸۴.۰۰۱.۰۸+۱.۰۹%۵۵,۷۵۷.۰۰۵۲,۱۰۶.۰۰۰.۰۰م تومان۸.۵۱مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۱.۰۸۱.۰۸+۱.۲۲%۱.۱۰۱.۰۳۰.۰۰م تومان۸.۵۱مخرید
Tron  
TRX/IRT
۵,۲۰۱.۰۰۰.۱۰.۵۵%۵,۳۴۸.۰۰۵,۱۵۵.۰۰۰.۰۰م تومان۴۳۱.۹۸مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۱۰۰.۱۰.۴۴%۰.۱۱۰.۱۰۰.۰۰م تومان۴۳۱.۹۸مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۶۱,۴۲۷.۰۰۱.۲۱+۱.۴۵%۶۲,۹۲۹.۰۰۵۶,۸۲۴.۰۰۰.۰۰م تومان۱۰.۶۸مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۱.۲۲۱.۲۲+۱.۵۹%۱.۲۵۱.۱۲۰.۰۰م تومان۱۰.۶۸مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۳۰۴,۸۱۲.۰۰۶.۰۲.۳۶%۳۱۹,۶۰۸.۰۰۲۹۷,۲۶۳.۰۰۰.۰۰م تومان۵.۲۲مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۶.۰۳۶.۰۳.۲۳%۶.۳۳۵.۸۸۰.۰۰م تومان۵.۲۲مخرید
Tether  
USDT/IRT
۵۰,۵۴۱.۰۰۱.۰۰.۱۳%۵۰,۶۸۹.۰۰۵۰,۳۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۴۴۱.۷۰مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۳۱,۳۲۰.۰۰۰.۶۲.۲۸%۳۲,۴۵۲.۰۰۲۹,۴۶۰.۰۰۰.۰۰م تومان۴۸۱.۳۵مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۶۲۰.۶۲.۱۵%۰.۶۴۰.۵۸۰.۰۰م تومان۴۸۱.۳۵مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۴۳,۶۶۷.۰۰۰.۸۶+۱.۳۹%۴۴,۴۴۰.۰۰۴۲,۳۶۵.۰۰۰.۰۰م تومان۳.۸۷مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۰.۸۶۰.۸۶+۱.۵۳%۰.۸۸۰.۸۴۰.۰۰م تومان۳.۸۷مخرید
Venus  
XVS/IRT
۴۲۱,۰۰۶.۰۰۸.۳۲+۱.۳۳%۴۴۶,۵۴۴.۰۰۳۸۴,۳۰۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱.۸۵مخرید
Venus  
XVS/USDT
۸.۳۳۸.۳۳+۱.۵۹%۸.۸۶۷.۶۱۰.۰۰م تومان۱.۸۵مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۴۳۳,۹۴۵,۰۲۶.۰۰۸,۵۷۴.۷۵.۶۲%۴۵۱,۲۴۱,۸۳۰.۰۰۴۱۲,۵۰۴,۳۲۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۸,۵۸۶.۰۰۸,۵۸۶.۰۰.۴۹%۸,۹۳۲.۰۰۸,۱۵۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۱,۵۸۷,۴۹۲.۰۰۳۱.۳۷+۱.۵۵%۱,۶۰۸,۳۷۷.۰۰۱,۵۱۵,۲۱۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۳۱.۴۱۳۱.۴۱+۱.۶۸%۳۱.۸۸۳۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۱۷مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۱,۱۲۷.۰۰۰.۰۲۰.۰۰%۱,۱۵۳.۰۰۱,۰۸۳.۰۰۰.۰۰م تومان۵۹۰.۶۵مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۲۰.۰۲+۰.۱۸%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۵۹۰.۶۵مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۲۰,۴۲۸.۰۰۰.۴۰+۰.۲۴%۲۱,۱۲۲.۰۰۱۹,۲۳۸.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵.۴۷مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۴۰۰.۴۰+۰.۳۷%۰.۴۲۰.۳۸۰.۰۰م تومان۱۵.۴۷مخرید