همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۱۹,۳۳۴.۸۸۱۹,۳۳۴.۸۸.۷۴%۱۹,۸۷۳.۵۰۱۹,۱۵۹.۴۲۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۱,۳۲۲.۹۶۱,۳۲۲.۹۶.۷۷%۱,۳۶۱.۷۲۱,۳۱۶.۴۱۰.۰۰م تومان۰.۳۳مخرید
BNB  
BNB/USDT
۲۸۰.۱۰۲۸۰.۱۰.۴۷%۲۸۸.۴۰۲۸۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۰مخرید
Tether  
USDT/IRT
۳۳,۰۰۹.۰۰۱.۰۰+۱.۶۹%۳۳,۰۵۸.۰۰۳۲,۳۸۵.۰۰۰.۰۰م تومان۳۳,۶۱۱.۹۳مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۴۳۰.۴۳.۸۵%۰.۴۴۰.۴۳۰.۰۰م تومان۷۷.۸۷مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۴۸۰.۴۸+۰.۷۲%۰.۵۰۰.۴۷۰.۰۰م تومان۴۴۵.۱۹مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۱۷.۰۹۱۷.۰۹.۰۱%۱۷.۵۲۱۷.۰۱۰.۰۰م تومان۰.۸۶مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۶.۲۷۶.۲۷.۷۹%۶.۴۸۶.۲۱۰.۰۰م تومان۵.۲۳مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۰۶۰.۰۶+۰.۴۱%۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۰م تومان۸۸۳.۷۲مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۳۶%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳,۹۳۶,۶۵۴.۰۶مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۵۳.۱۸۵۳.۱۸.۴۹%۵۴.۶۶۵۲.۸۶۰.۰۰م تومان۰.۲۳مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۶.۵۷۶.۵۷+۰.۶۱%۶.۶۱۶.۲۶۰.۰۰م تومان۲.۰۱مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۷.۵۳۷.۵۳.۲۰%۷.۸۰۷.۵۰۰.۰۰م تومان۴.۱۹مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۱۱۷.۶۰۱۱۷.۶۰.۰۸%۱۲۵.۰۰۱۱۷.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۱۰مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۰۶۰.۰۶.۵۸%۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۰م تومان۳۲۵.۰۹مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۱۲.۷۱۱۲.۷۱.۰۹%۱۲.۸۶۱۲.۴۴۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۱۲.۸۰۱۲.۸۰.۳۹%۱۳.۱۴۱۲.۷۲۰.۰۰م تومان۱.۹۸مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۴۷.۳۳۴۷.۳۳.۴۵%۴۹.۰۲۴۷.۱۷۰.۰۰م تومان۰.۱۳مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۲۷.۶۰۲۷.۶۰.۸۱%۲۸.۱۲۲۷.۴۴۰.۰۰م تومان۰.۶۲مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۱.۰۷۱.۰۷.۱۹%۱.۱۰۱.۰۷۰.۰۰م تومان۲.۶۹مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۱.۴۲۱.۴۲.۹۵%۱.۴۶۱.۴۱۰.۰۰م تومان۰.۹۴مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۲۳۰.۲۳.۱۷%۰.۲۳۰.۲۲۰.۰۰م تومان۳۴.۰۳مخرید
EOS  
EOS/USDT
۱.۱۹۱.۱۹.۸۱%۱.۲۲۱.۱۷۰.۰۰م تومان۱۰.۲۹مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۴.۵۹۴.۵۹.۰۷%۴.۸۳۴.۵۸۰.۰۰م تومان۱.۲۴مخرید
GALA  
GALA/USDT
۰.۰۴۰.۰۴.۰۳%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۲۲۱.۹۸مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۳۰۰.۳۰+۱.۵۱%۰.۳۰۰.۲۸۰.۰۰م تومان۸.۵۱مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۱۰۰.۱۰.۴۰%۰.۱۰۰.۱۰۰.۰۰م تومان۲۶.۱۰مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۷۴.۸۰۷۴.۸۰.۴۸%۷۷.۷۰۷۳.۷۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Maker  
MKR/USDT
۷۷۴.۰۰۷۷۴.۰۰۰.۰۰%۷۷۹.۰۰۷۳۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۵۶.۸۰۵۶.۸۰.۱۸%۵۷.۳۰۵۵.۶۰۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۴۵۰.۴۵.۱۶%۰.۴۶۰.۴۵۰.۰۰م تومان۵.۱۰مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۳۰۰.۳۰.۷۰%۰.۳۱۰.۳۰۰.۰۰م تومان۳.۲۴مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۲۴۰.۲۴+۳.۰۷%۰.۲۵۰.۲۳۰.۰۰م تومان۱۷۰.۹۳مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۴۱.۹۹۴۱.۹۹.۰۶%۴۲.۶۸۴۱.۵۵۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
Compound  
COMP/USDT
۶۱.۹۷۶۱.۹۷+۰.۳۱%۶۳.۳۸۶۰.۶۴۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۵۸۰.۵۸.۲۰%۰.۵۹۰.۵۷۰.۰۰م تومان۱.۷۶مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۰۴%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۴۷.۲۰مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۴۳۰.۴۳.۴۹%۰.۴۵۰.۴۳۰.۰۰م تومان۰.۷۰مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۵۷%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۸۶.۴۴مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۲۷۰.۲۷.۱۱%۰.۲۷۰.۲۷۰.۰۰م تومان۱.۷۵مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۶۲۰.۶۲.۴۸%۰.۶۳۰.۶۲۰.۰۰م تومان۰.۷۱مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۲۲۰.۲۲.۷۱%۰.۲۳۰.۲۲۰.۰۰م تومان۳.۷۰مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۲.۳۲۲.۳۲.۳۴%۲.۴۴۲.۳۱۰.۰۰م تومان۲.۷۸مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۱۶۰.۱۶+۰.۲۵%۰.۱۶۰.۱۶۰.۰۰م تومان۸.۱۹مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۲۰.۰۲.۴۸%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۵۰.۵۴مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۲۰.۰۲.۴۷%۰.۰۳۰.۰۲۰.۰۰م تومان۴۲.۵۰مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۱.۷۲۱.۷۲.۸۷%۱.۷۴۱.۶۹۰.۰۰م تومان۱.۰۸مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۱۰.۱۱.۰۹%۰.۱۲۰.۱۱۰.۰۰م تومان۱۸.۷۸مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۳۵۰.۳۵.۳۵%۰.۳۶۰.۳۵۰.۰۰م تومان۶.۴۸مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱.۳۳%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۱۱۸.۴۰مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۰۹۰.۰۹.۰۸%۰.۰۹۰.۰۹۰.۰۰م تومان۳.۱۹مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۲۱۰.۲۱.۵۲%۰.۲۱۰.۲۰۰.۰۰م تومان۵.۶۵مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰.۹۱%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۳۴۷.۰۳مخرید
BitTorrent  
BTT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۱.۰۹۱.۰۹.۵۴%۱.۱۳۱.۰۸۰.۰۰م تومان۳.۸۳مخرید
RLC  
RLC/USDT
۱.۲۰۱.۲۰.۲۳%۱.۲۲۱.۱۸۰.۰۰م تومان۰.۶۷مخرید
KEEP Token  
KEEP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۱.۲۵۱.۲۵+۱.۸۷%۱.۲۸۱.۲۱۰.۰۰م تومان۱.۱۷مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۱.۶۷۱.۶۷.۸۴%۱.۷۵۱.۶۷۰.۰۰م تومان۲.۱۹مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۳۰.۱۳+۳.۵۶%۰.۱۳۰.۱۲۰.۰۰م تومان۱۷.۴۹مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۱.۱۷۱.۱۷.۶۸%۱.۱۹۱.۱۵۰.۰۰م تومان۱.۷۹مخرید
Aragon Network Token  
ANT/USDT
۱.۶۷۱.۶۷.۳۰%۱.۷۱۱.۶۷۰.۰۰م تومان۰.۲۹مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۴۵۰.۴۵.۱۵%۰.۴۶۰.۴۵۰.۰۰م تومان۱.۲۰مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۷۳%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۱۹.۷۵مخرید
AION  
AION/USDT
۰.۰۴۰.۰۴.۶۴%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۵.۱۱مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۸,۰۹۳.۰۰۸,۰۹۳.۰۰.۲۸%۸,۲۶۲.۰۰۸,۰۴۵.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۰.۸۹۰.۸۹.۴۱%۰.۹۱۰.۸۸۰.۰۰م تومان۱.۲۱مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۷۰.۰۷.۴۴%۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۶۳۸,۲۲۵,۰۵۳.۹۲۱۹,۳۳۱.۸۴.۷۴%۶۵۶,۰۰۴,۳۶۱.۵۰۶۳۲,۴۳۳,۲۹۴.۷۸۰.۰۰م تومان۰.۲۴مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۴۳,۶۶۹,۵۸۶.۶۴۱,۳۲۲.۷۵.۷۷%۴۴,۹۴۹,۰۱۵.۴۸۴۳,۴۵۳,۳۷۷.۶۹۰.۰۰م تومان۰.۳۳مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۱,۷۵۵,۴۱۸.۶۲۵۳.۱۷.۴۹%۱,۸۰۴,۲۷۱.۹۴۱,۷۴۴,۸۵۵.۷۴۰.۰۰م تومان۰.۲۳مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۳,۸۸۱,۸۵۸.۴۰۱۱۷.۵۸.۰۸%۴,۱۲۶,۱۲۵.۰۰۳,۸۶۸,۶۵۴.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۱۰مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۲,۰۱۱.۹۰۰.۰۶+۰.۴۱%۲,۰۸۴.۸۵۱,۹۸۲.۸۵۰.۰۰م تومان۸۸۳.۷۲مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۱,۳۸۶,۰۴۷.۹۱۴۱.۹۸.۰۶%۱,۴۰۸,۸۲۴.۱۲۱,۳۷۱,۵۲۳.۹۵۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
Tron  
TRX/IRT
۲,۰۱۸.۵۰۰.۰۶.۵۸%۲,۰۵۱.۱۸۲,۰۰۴.۳۱۰.۰۰م تومان۳۲۵.۰۹مخرید
JUST  
JST/IRT
۸۱۷.۹۶۰.۰۲.۴۷%۸۳۴.۴۷۸۱۶.۳۱۰.۰۰م تومان۴۲.۵۰مخرید
SUN  
SUN/IRT
۱۷۰.۹۹۰.۰۱.۳۳%۱۷۵.۲۸۱۶۹.۶۷۰.۰۰م تومان۱۱۸.۴۰مخرید
BNB  
BNB/IRT
۹,۲۴۵,۸۲۰.۹۰۲۸۰.۰۶.۴۷%۹,۵۱۹,۷۹۵.۶۰۹,۲۴۲,۵۲۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۰مخرید
USD Coin  
USDC/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۲۱۶,۸۶۹.۱۳۶.۵۷+۰.۶۱%۲۱۸,۱۸۹.۴۹۲۰۶,۶۳۶.۳۴۰.۰۰م تومان۲.۰۱مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۲۴۸,۶۵۶.۸۰۷.۵۳.۲۰%۲۵۷,۳۳۸.۱۶۲۴۷,۷۳۲.۵۵۰.۰۰م تومان۴.۱۹مخرید
Binance USD  
BUSD/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۳۵,۴۱۸.۶۶۱.۰۷.۱۹%۳۶,۲۷۶.۸۹۳۵,۱۸۷.۵۹۰.۰۰م تومان۲.۶۹مخرید
BitTorrent  
BTT/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۸,۰۸۰.۶۰۰.۲۴+۳.۰۷%۸,۲۳۹.۰۵۷,۶۷۷.۸۹۰.۰۰م تومان۱۷۰.۹۳مخرید
Compound  
COMP/IRT
۲,۰۴۵,۵۶۷.۷۳۶۱.۹۶+۰.۳۱%۲,۰۹۲,۱۱۰.۴۲۲,۰۰۱,۶۶۵.۷۶۰.۰۰م تومان۰.۰۵مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۳۵,۹۱۳.۷۹۱.۰۹.۵۴%۳۷,۱۳۵.۱۳۳۵,۸۱۴.۷۶۰.۰۰م تومان۳.۸۳مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۱۴,۹۶۲.۹۸۰.۴۵.۱۶%۱۵,۲۹۶.۳۷۱۴,۸۱۱.۱۴۰.۰۰م تومان۵.۱۰مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۱,۰۲۷.۹۰۰.۰۳.۵۷%۱,۰۴۱.۱۰۱,۰۱۹.۹۸۰.۰۰م تومان۸۶.۴۴مخرید
BAT  
BAT/IRT
۹,۹۳۲.۴۱۰.۳۰.۷۰%۱۰,۱۷۹.۹۸۹,۸۹۹.۴۰۰.۰۰م تومان۳.۲۴مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۸,۸۶۶.۲۲۰.۲۷.۱۱%۸,۹۳۲.۲۴۸,۷۴۷.۳۹۰.۰۰م تومان۱.۷۵مخرید
1INCH Token  
1INCH/IRT
۱۹,۰۱۳.۱۸۰.۵۸.۲۰%۱۹,۳۴۳.۲۷۱۸,۸۴۸.۱۴۰.۰۰م تومان۱.۷۶مخرید
RLC  
RLC/IRT
۳۹,۷۴۲.۸۴۱.۲۰.۲۳%۴۰,۳۳۷.۰۰۳۹,۰۱۶.۶۴۰.۰۰م تومان۰.۶۷مخرید
KEEP Token  
KEEP/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۴۱,۳۶۰.۲۸۱.۲۵+۱.۸۷%۴۲,۲۵۱.۵۲۴۰,۰۰۶.۹۱۰.۰۰م تومان۱.۱۷مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۵,۲۷۱.۵۴۰.۱۶+۰.۲۵%۵,۳۴۴.۱۶۵,۲۳۸.۵۳۰.۰۰م تومان۸.۱۹مخرید
NKN  
NKN/IRT
۳,۰۱۰.۴۲۰.۰۹.۰۸%۳,۰۶۳.۲۴۲,۹۹۰.۶۲۰.۰۰م تومان۳.۱۹مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۵۵,۲۵۷.۰۷۱.۶۷.۸۴%۵۷,۸۶۴.۷۸۵۵,۱۵۸.۰۴۰.۰۰م تومان۲.۱۹مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۱,۵۶۹.۶۵۰.۳۵.۳۵%۱۲,۰۲۸.۴۸۱۱,۵۶۳.۰۵۰.۰۰م تومان۶.۴۸مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۳,۷۵۳.۱۲۰.۱۱.۰۹%۳,۸۱۲.۵۴۳,۶۷۰.۶۰۰.۰۰م تومان۱۸.۷۸مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۴,۳۲۰.۸۸۰.۱۳+۳.۵۶%۴,۴۱۹.۹۱۴,۱۱۶.۲۲۰.۰۰م تومان۱۷.۴۹مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۳۸,۶۸۶.۵۵۱.۱۷.۶۸%۳۹,۴۱۲.۷۵۳۸,۰۹۲.۳۹۰.۰۰م تومان۱.۷۹مخرید
Aragon Network Token  
ANT/IRT
۵۵,۱۹۱.۰۵۱.۶۷.۳۰%۵۶,۲۸۰.۳۵۵۵,۰۹۲.۰۲۰.۰۰م تومان۰.۲۹مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۱۴,۷۷۱.۵۳۰.۴۵.۱۵%۱۵,۰۶۲.۰۱۱۴,۶۹۲.۳۱۰.۰۰م تومان۱.۲۰مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۱,۰۳۸.۷۹۰.۰۳.۷۳%۱,۰۸۷.۶۵۱,۰۳۲.۱۹۰.۰۰م تومان۱۹.۷۵مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۵۶,۶۴۳.۴۴۱.۷۲.۸۷%۵۷,۴۳۵.۶۶۵۵,۶۵۳.۱۷۰.۰۰م تومان۱.۰۸مخرید
AION  
AION/IRT
۱,۲۷۶.۷۹۰.۰۴.۶۴%۱,۳۲۳.۹۹۱,۲۷۱.۸۴۰.۰۰م تومان۵.۱۱مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dai Stablecoin  
DAI/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Maker  
MKR/IRT
۲۵,۵۴۸,۹۶۶.۰۰۷۷۳.۸۸۰.۰۰%۲۵,۷۱۴,۰۱۱.۰۰۲۴,۲۹۴,۶۲۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۳,۲۲۱.۶۸۰.۱۰.۴۰%۳,۳۳۳.۹۱۳,۱۹۸.۵۷۰.۰۰م تومان۲۶.۱۰مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۷۶,۵۱۴.۸۶۲.۳۲.۳۴%۸۰,۵۰۸.۹۵۷۶,۴۱۵.۸۴۰.۰۰م تومان۲.۷۸مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۲۶۷,۱۴۱,۸۳۷.۰۰۸,۰۹۱.۷۳.۲۸%۲۷۲,۷۲۰,۳۵۸.۰۰۲۶۵,۵۵۷,۴۰۵.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۰.۳۷۰.۰۰.۳۶%۰.۳۸۰.۳۷۰.۰۰م تومان۳,۹۳۶,۶۵۴.۰۶مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۲,۴۶۹,۰۷۳.۲۰۷۴.۷۹.۴۸%۲,۵۶۴,۷۹۹.۳۰۲,۴۳۲,۷۶۳.۳۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۵۰۳.۷۲۰.۰۲.۴۸%۵۱۵.۲۷۴۹۹.۴۳۰.۰۰م تومان۵۰.۵۴مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۱۵,۷۹۴.۸۱۰.۴۸+۰.۷۲%۱۶,۴۷۸.۰۹۱۵,۴۰۵.۳۰۰.۰۰م تومان۴۴۵.۱۹مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۱۴,۲۰۳.۷۷۰.۴۳.۸۵%۱۴,۴۱۸.۳۳۱۴,۱۷۰.۷۶۰.۰۰م تومان۷۷.۸۷مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۲۰۶,۹۶۶.۴۳۶.۲۷.۷۹%۲۱۳,۸۹۸.۳۲۲۰۴,۹۸۵.۸۹۰.۰۰م تومان۵.۲۳مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۵۶۴,۱۲۳.۸۱۱۷.۰۹.۰۱%۵۷۸,۳۱۷.۶۸۵۶۱,۴۸۳.۰۹۰.۰۰م تومان۰.۸۶مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۴۱۹,۵۴۴.۳۹۱۲.۷۱.۰۹%۴۲۴,۴۹۵.۷۴۴۱۰,۶۳۱.۹۶۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۹۱۱,۰۴۸.۴۰۲۷.۶۰.۸۱%۹۲۸,۲۱۳.۰۸۹۰۵,۷۶۶.۹۶۰.۰۰م تومان۰.۶۲مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۴۲۲,۴۸۲.۱۹۱۲.۸۰.۳۹%۴۳۳,۷۳۸.۲۶۴۱۹,۹۴۰.۵۰۰.۰۰م تومان۱.۹۸مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۱,۵۶۲,۳۱۵.۹۷۴۷.۳۲.۴۵%۱,۶۱۸,۱۰۱.۱۸۱,۵۵۷,۰۳۴.۵۳۰.۰۰م تومان۰.۱۳مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۷,۴۳۶.۹۳۰.۲۳.۱۷%۷,۶۰۱.۹۷۷,۳۷۷.۵۱۰.۰۰م تومان۳۴.۰۳مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۴۶,۷۴۰.۷۴۱.۴۲.۹۵%۴۸,۱۹۳.۱۴۴۶,۴۷۶.۶۷۰.۰۰م تومان۰.۹۴مخرید
EOS  
EOS/IRT
۳۹,۳۴۶.۷۳۱.۱۹.۸۱%۴۰,۲۷۰.۹۸۳۸,۵۲۱.۵۰۰.۰۰م تومان۱۰.۲۹مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۱۵۱,۴۴۵.۲۹۴.۵۹.۰۷%۱۵۹,۵۳۲.۵۰۱۵۱,۳۴۶.۲۷۰.۰۰م تومان۱.۲۴مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۹,۷۶۴.۰۶۰.۳۰+۱.۵۱%۹,۸۲۳.۴۸۹,۳۳۴.۹۵۰.۰۰م تومان۸.۵۱مخرید
GALA  
GALA/IRT
۱,۳۳۷.۸۵۰.۰۴.۰۳%۱,۳۵۱.۷۲۱,۳۱۷.۷۲۰.۰۰م تومان۲۲۱.۹۸مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۱,۰۰۲.۸۱۰.۰۳.۰۴%۱,۰۲۱.۳۰۹۹۲.۲۵۰.۰۰م تومان۴۷.۲۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۲۹,۲۳۲.۷۷۰.۸۹.۴۱%۳۰,۰۰۵.۱۸۲۹,۰۲۱.۵۱۰.۰۰م تومان۱.۲۱مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۱,۸۷۴,۹۱۱.۲۰۵۶.۷۹.۱۸%۱,۸۹۱,۴۱۵.۷۰۱,۸۳۵,۳۰۰.۴۰۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۱۴,۲۲۶.۸۸۰.۴۳.۴۹%۱۴,۷۲۲.۰۱۱۴,۱۲۷.۸۵۰.۰۰م تومان۰.۷۰مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۷,۴۲۰.۴۲۰.۲۲.۷۱%۷,۵۲۹.۳۵۷,۳۵۷.۷۱۰.۰۰م تومان۳.۷۰مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۲۰,۵۹۷.۶۲۰.۶۲.۴۸%۲۰,۹۲۷.۷۱۲۰,۵۶۴.۶۱۰.۰۰م تومان۰.۷۱مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۶,۷۷۵.۴۳۰.۲۱.۵۲%۶,۸۸۷.۹۹۶,۷۰۵.۱۲۰.۰۰م تومان۵.۶۵مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۱۰۷.۹۴۰.۰۰.۹۱%۱۱۰.۲۵۱۰۷.۶۱۰.۰۰م تومان۳۴۷.۰۳مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۲۴۰.۲۴+۰.۵۰%۰.۲۵۰.۲۴۰.۰۰م تومان۱۵.۰۷مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۸,۰۰۷.۹۸۰.۲۴+۰.۵۰%۸,۳۸۴.۲۹۷,۸۶۶.۰۴۰.۰۰م تومان۱۵.۰۷مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۳۶۰.۳۶.۷۲%۰.۳۷۰.۳۶۰.۰۰م تومان۳.۸۱مخرید
Coin98  
C98/IRT
۱۱,۸۰۰.۷۲۰.۳۶.۷۲%۱۲,۰۵۱.۵۹۱۱,۷۵۱.۲۰۰.۰۰م تومان۳.۸۱مخرید
FLOKI  
FLOKI/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FLOKI  
FLOKI/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۰.۵۲%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۲۹.۸۱مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۹۶۱.۵۵۰.۰۳+۰.۵۲%۹۶۴.۸۵۹۴۳.۰۷۰.۰۰م تومان۲۹.۸۱مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۰.۷۷۰.۷۷.۰۹%۰.۷۸۰.۷۷۰.۰۰م تومان۳۲.۱۹مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۲۵,۴۱۰.۳۳۰.۷۷.۰۹%۲۵,۹۰۵.۴۶۲۵,۳۱۷.۹۰۰.۰۰م تومان۳۲.۱۹مخرید
Mirror  
MIR/USDT
۰.۲۰۰.۲۰.۸۴%۰.۲۱۰.۲۰۰.۰۰م تومان۵.۸۱مخرید
Mirror  
MIR/IRT
۶,۷۱۵.۰۲۰.۲۰.۸۴%۷,۰۳۰.۲۶۶,۶۶۴.۸۵۰.۰۰م تومان۵.۸۱مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۳.۵۵۳.۵۵.۲۲%۳.۶۲۳.۵۱۰.۰۰م تومان۳.۵۳مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۱۱۷,۲۱۴.۹۶۳.۵۵.۲۲%۱۱۹,۴۵۹.۵۷۱۱۵,۹۲۷.۶۱۰.۰۰م تومان۳.۵۳مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۱۰.۰۱+۱.۹۸%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۲,۰۵۵.۶۹مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۱۷۳.۰۰۰.۰۱+۱.۹۸%۱۷۸.۲۲۱۶۶.۸۹۰.۰۰م تومان۲,۰۵۵.۶۹مخرید
Venus  
XVS/USDT
۴.۸۴۴.۸۴+۰.۲۱%۴.۸۶۴.۷۵۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
Venus  
XVS/IRT
۱۵۹,۷۶۳.۵۶۴.۸۴+۰.۲۱%۱۶۰,۴۲۳.۷۴۱۵۶,۷۹۲.۷۵۰.۰۰م تومان۰.۰۴مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۲۰.۰۲+۰.۱۵%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۱۱۸.۶۱مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۶۵۵.۲۳۰.۰۲+۰.۱۵%۶۶۶.۴۵۶۴۳.۶۸۰.۰۰م تومان۱۱۸.۶۱مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۱.۲۷۱.۲۷.۷۸%۱.۳۰۱.۲۵۰.۰۰م تومان۲.۹۳مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۴۱,۸۲۲.۴۰۱.۲۷.۷۸%۴۲,۷۷۹.۶۶۴۱,۴۲۶.۲۹۰.۰۰م تومان۲.۹۳مخرید
FTT  
FTX/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FTT  
FTX/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۰.۰۵%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۶۲۶.۳۵مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۶۷.۶۰۰.۰۰+۰.۰۵%۶۸.۲۰۶۶.۷۱۰.۰۰م تومان۶۲۶.۳۵مخرید
Kishu Inu  
KISHU/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Kishu Inu  
KISHU/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۷۰۰.۷۰.۵۷%۰.۷۱۰.۶۹۰.۰۰م تومان۸.۴۲مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۲۲,۹۷۰.۹۶۰.۷۰.۵۷%۲۳,۴۶۹.۴۰۲۲,۸۶۲.۰۳۰.۰۰م تومان۸.۴۲مخرید
Quant  
QNT/USDT
۱۴۰.۰۰۱۴۰.۰۰.۱۳%۱۴۷.۱۰۱۳۷.۹۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
Quant  
QNT/IRT
۴,۶۲۱,۲۶۰.۰۰۱۳۹.۹۸.۱۳%۴,۸۵۵,۶۲۳.۹۰۴,۵۵۱,۹۴۱.۱۰۰.۰۰م تومان۰.۰۹مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۴۰.۰۴.۷۷%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۲۵.۱۴مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۱,۲۸۵.۰۴۰.۰۴.۷۷%۱,۳۱۰.۱۳۱,۲۷۵.۱۴۰.۰۰م تومان۲۵.۱۴مخرید