همه
لحظه‌ای (Spot)
بااهرم (Margin)
جفت
آخرین قیمت
آخرین قیمت بر اساس تومان
تغییرات
۲۴ بیشترین
۲۴ کمترین
حجم بازار
حجم
عملیات
Bitcoin  
BTC/USDT
۱۰X
۲۳,۴۱۹.۷۷۲۳,۴۱۹.۷۷.۶۱%۲۳,۶۶۲.۳۹۲۳,۲۰۴.۶۲۰.۰۰م تومان۰.۲۱مخرید
Ethereum  
ETH/USDT
۱,۶۸۱.۳۵۱,۶۸۱.۳۵+۱.۰۰%۱,۶۹۵.۲۹۱,۶۴۲.۴۰۰.۰۰م تومان۰.۳۲مخرید
BNB  
BNB/USDT
۳۳۱.۲۰۳۳۱.۲۰.۶۰%۳۳۴.۱۰۳۲۷.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۵مخرید
Tether  
USDT/IRT
۴۴,۸۰۲.۰۰۱.۰۰.۵۱%۴۵,۰۹۷.۰۰۴۴,۷۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲۶,۵۵۵.۱۲مخرید
Cardano  
ADA/USDT
۰.۴۰۰.۴۰.۶۲%۰.۴۱۰.۴۰۰.۰۰م تومان۶۷.۴۸مخرید
Ripple  
XRP/USDT
۰.۴۱۰.۴۱+۱.۱۰%۰.۴۱۰.۴۱۰.۰۰م تومان۱۶۲.۷۵مخرید
Avalanche  
AVAX/USDT
۲۱.۲۰۲۱.۲۰.۲۶%۲۱.۷۸۲۰.۹۷۰.۰۰م تومان۲.۱۹مخرید
Polkadot  
DOT/USDT
۶.۹۳۶.۹۳.۵۳%۷.۱۳۶.۸۲۰.۰۰م تومان۵.۲۳مخرید
Dogecoin  
DOGE/USDT
۵X
۰.۱۰۰.۱۰+۴.۸۴%۰.۱۰۰.۰۹۰.۰۰م تومان۱,۵۶۱.۹۲مخرید
SHIBA  
SHIB/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۲۲.۴۹%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲۴,۰۹۷,۵۴۲.۰۶مخرید
Litecoin  
LTC/USDT
۹۹.۱۹۹۹.۱۹.۶۹%۱۰۱.۳۶۹۸.۲۹۰.۰۰م تومان۰.۴۱مخرید
Uniswap  
UNI/USDT
۷.۲۵۷.۲۵+۰.۱۴%۷.۳۵۷.۰۱۰.۰۰م تومان۱.۷۸مخرید
ChainLink Token  
LINK/USDT
۷.۲۸۷.۲۸.۱۱%۷.۳۳۷.۱۳۰.۰۰م تومان۳.۰۹مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/USDT
۱۳۸.۰۰۱۳۸.۰۰.۵۰%۱۳۹.۱۰۱۳۶.۴۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Tron  
TRX/USDT
۰.۰۶۰.۰۶+۰.۴۷%۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۰م تومان۳۰۹.۵۸مخرید
Axie Infinity  
AXS/USDT
۱۱.۴۴۱۱.۴۴.۰۹%۱۱.۷۷۱۱.۱۷۰.۰۰م تومان۱.۶۷مخرید
Cosmos  
ATOM/USDT
۱۴.۸۶۱۴.۸۶.۶۰%۱۵.۳۲۱۴.۶۷۰.۰۰م تومان۱.۶۳مخرید
Elrond  
EGLD/USDT
۴۶.۷۹۴۶.۷۹+۱.۴۵%۴۷.۰۰۴۵.۰۵۰.۰۰م تومان۰.۱۶مخرید
Ethereum Classic  
ETC/USDT
۲۳.۹۱۲۳.۹۱+۳.۰۶%۲۴.۹۵۲۲.۷۲۰.۰۰م تومان۲.۱۳مخرید
Theta Token  
THETA/USDT
۱.۱۲۱.۱۲.۰۹%۱.۱۳۱.۰۹۰.۰۰م تومان۳.۶۴مخرید
Tezos  
XTZ/USDT
۱.۱۷۱.۱۷+۲.۷۱%۱.۱۸۱.۱۲۰.۰۰م تومان۴.۱۳مخرید
Fantom  
FTM/USDT
۰.۶۳۰.۶۳.۳۰%۰.۶۶۰.۶۱۰.۰۰م تومان۱۳۹.۴۳مخرید
EOS  
EOS/USDT
۱.۱۱۱.۱۱+۱.۳۶%۱.۱۴۱.۰۸۰.۰۰م تومان۷.۸۹مخرید
Cake  
CAKE/USDT
۴.۵۷۴.۵۷+۴.۳۴%۴.۵۹۴.۲۷۰.۰۰م تومان۲.۱۵مخرید
IOTA  
IOTA/USDT
۰.۲۴۰.۲۴+۳.۰۰%۰.۲۵۰.۲۳۰.۰۰م تومان۱۲.۸۵مخرید
Graph Token  
GRT/USDT
۰.۱۰۰.۱۰+۳.۶۵%۰.۱۰۰.۱۰۰.۰۰م تومان۹۲.۳۰مخرید
Aave Token  
AAVE/USDT
۸۹.۱۰۸۹.۱۰.۴۱%۹۴.۵۰۸۸.۶۰۰.۰۰م تومان۰.۲۶مخرید
Maker  
MKR/USDT
۷۱۴.۰۰۷۱۴.۰۰+۳.۱۸%۷۲۴.۰۰۶۸۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Zcash  
ZEC/USDT
۴۷.۱۰۴۷.۱۰.۴۲%۴۷.۴۰۴۶.۱۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
EnjinCoin  
ENJ/USDT
۰.۴۸۰.۴۸+۲.۲۸%۰.۴۹۰.۴۶۰.۰۰م تومان۷.۳۱مخرید
BAT  
BAT/USDT
۰.۲۸۰.۲۸+۲.۹۳%۰.۲۹۰.۲۷۰.۰۰م تومان۱۱.۰۵مخرید
chiliZ  
CHZ/USDT
۰.۱۵۰.۱۵+۲.۹۹%۰.۱۵۰.۱۴۰.۰۰م تومان۱۵۱.۶۳مخرید
Dashcoin  
DASH/USDT
۶۱.۵۴۶۱.۵۴.۱۵%۶۳.۸۱۶۱.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Compound  
COMP/USDT
۵۴.۱۷۵۴.۱۷.۲۸%۵۵.۲۳۵۳.۰۴۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
1INCH Token  
1INCH/USDT
۰.۵۹۰.۵۹+۴.۶۰%۰.۶۰۰.۵۵۰.۰۰م تومان۱۷.۳۵مخرید
Ankr  
ANKR/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۱.۹۶%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۲۴۴.۶۲مخرید
BancorNetwork  
BNT/USDT
۰.۴۶۰.۴۶+۲.۴۶%۰.۴۷۰.۴۴۰.۰۰م تومان۱.۹۳مخرید
Zilliqa  
ZIL/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۴.۷۱%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۶۳۱.۴۵مخرید
ZRX  
ZRX/USDT
۰.۲۶۰.۲۶+۲.۲۶%۰.۳۳۰.۲۵۰.۰۰م تومان۲۸.۹۶مخرید
Mobox  
MBOX/USDT
۰.۵۹۰.۵۹.۸۴%۰.۶۱۰.۵۸۰.۰۰م تومان۲.۵۱مخرید
Ontology  
ONT/USDT
۰.۲۳۰.۲۳+۲.۸۳%۰.۲۳۰.۲۲۰.۰۰م تومان۱۴.۳۵مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/USDT
۲.۷۸۲.۷۸+۶.۵۵%۲.۹۰۲.۴۹۰.۰۰م تومان۷.۳۴مخرید
Ocean Token  
OCEAN/USDT
۰.۴۰۰.۴۰+۴.۶۴%۰.۴۱۰.۳۸۰.۰۰م تومان۳۰.۹۳مخرید
Celer Token  
CELR/USDT
۰.۰۲۰.۰۲.۴۵%۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰م تومان۱۴۷.۵۹مخرید
JUST  
JST/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۱.۰۶%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۳۳.۲۱مخرید
ALICE  
ALICE/USDT
۱.۸۸۱.۸۸.۳۷%۱.۹۰۱.۸۳۰.۰۰م تومان۱.۶۹مخرید
AlphaToken  
ALPHA/USDT
۰.۱۴۰.۱۴.۶۶%۰.۱۴۰.۱۳۰.۰۰م تومان۱۰.۶۶مخرید
Swipe  
SXP/USDT
۰.۳۲۰.۳۲+۲.۱۷%۰.۳۲۰.۳۰۰.۰۰م تومان۸.۴۰مخرید
SUN  
SUN/USDT
۰.۰۱۰.۰۱+۱.۴۶%۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۰م تومان۸۷.۳۶مخرید
NKN  
NKN/USDT
۰.۱۱۰.۱۱.۴۵%۰.۱۲۰.۱۱۰.۰۰م تومان۱۴.۱۵مخرید
Dalarnia  
DAR/USDT
۰.۲۷۰.۲۷+۰.۵۹%۰.۲۷۰.۲۶۰.۰۰م تومان۱۸.۵۲مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۲.۴۵%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۹۳۴.۱۳مخرید
BitTorrent  
BTT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۸.۱۴%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱۲,۳۴۷.۸۶مخرید
SushiToken  
SUSHI/USDT
۱.۵۵۱.۵۵.۱۵%۱.۵۸۱.۵۲۰.۰۰م تومان۱۰.۵۱مخرید
RLC  
RLC/USDT
۱.۸۱۱.۸۱+۰.۰۶%۱.۸۷۱.۷۸۰.۰۰م تومان۲.۰۷مخرید
KEEP Token  
KEEP/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/USDT
۲.۲۹۲.۲۹+۴.۶۶%۲.۳۵۲.۱۵۰.۰۰م تومان۴.۵۱مخرید
Injective Token  
INJ/USDT
۳.۹۷۳.۹۷+۴.۴۷%۴.۲۴۳.۶۰۰.۰۰م تومان۹.۲۹مخرید
DODO bird  
DODO/USDT
۰.۱۵۰.۱۵+۲.۹۲%۰.۱۵۰.۱۴۰.۰۰م تومان۱۲.۸۷مخرید
KyberNetwork  
KNC/USDT
۰.۹۰۰.۹۰+۷.۱۵%۰.۹۳۰.۸۲۰.۰۰م تومان۸.۰۸مخرید
Aragon Network Token  
ANT/USDT
۳.۱۸۳.۱۸+۱.۱۴%۳.۲۳۳.۰۸۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Storj  
STORJ/USDT
۰.۴۱۰.۴۱+۴.۲۶%۰.۴۲۰.۳۹۰.۰۰م تومان۸.۰۱مخرید
DATAcoin  
DATA/USDT
۰.۰۴۰.۰۴.۸۵%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۶۵.۵۰مخرید
AION  
AION/USDT
۰.۰۴۰.۰۴+۵.۶۵%۰.۰۴۰.۰۳۰.۰۰م تومان۸۵.۰۳مخرید
yearn.finance  
YFI/USDT
۷,۸۶۱.۰۰۷,۸۶۱.۰۰+۰.۰۶%۷,۹۷۳.۰۰۷,۷۵۸.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Trust Wallet  
TWT/USDT
۱.۶۸۱.۶۸+۰.۸۱%۱.۷۲۱.۶۵۰.۰۰م تومان۴.۹۴مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Ethereum  
ETH/BTC
۰.۰۷۰.۰۷+۱.۵۹%۰.۰۷۰.۰۷۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Bitcoin  
BTC/IRT
۱,۰۴۹,۲۵۲,۵۳۵.۵۴۲۳,۴۱۹.۳۲.۶۱%۱,۰۶۰,۱۲۲,۳۹۶.۷۸۱,۰۳۹,۶۱۳,۳۸۵.۲۴۰.۰۰م تومان۰.۲۱مخرید
Ethereum  
ETH/IRT
۷۵,۳۲۷,۸۴۲.۷۰۱,۶۸۱.۳۲+۱.۰۰%۷۵,۹۵۲,۳۸۲.۵۸۷۳,۵۸۲,۸۰۴.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۳۲مخرید
Litecoin  
LTC/IRT
۴,۴۴۳,۹۱۰.۳۸۹۹.۱۹.۶۹%۴,۵۴۱,۱۳۰.۷۲۴,۴۰۳,۵۸۸.۵۸۰.۰۰م تومان۰.۴۱مخرید
Bitcoin Cash  
BCH/IRT
۶,۱۸۲,۶۷۶.۰۰۱۳۸.۰۰.۵۰%۶,۲۳۱,۹۵۸.۲۰۶,۱۱۰,۹۹۲.۸۰۰.۰۰م تومان۰.۰۳مخرید
Dogecoin  
DOGE/IRT
۴,۳۴۰.۴۲۰.۱۰+۴.۸۴%۴,۳۵۲.۹۶۴,۰۸۶.۸۴۰.۰۰م تومان۱,۵۶۱.۹۲مخرید
Dashcoin  
DASH/IRT
۲,۷۵۷,۱۱۵.۰۸۶۱.۵۴.۱۵%۲,۸۵۸,۸۱۵.۶۲۲,۷۳۲,۹۲۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
Tron  
TRX/IRT
۲,۸۷۴.۹۴۰.۰۶+۰.۴۷%۲,۸۸۹.۷۳۲,۸۲۱.۶۳۰.۰۰م تومان۳۰۹.۵۸مخرید
JUST  
JST/IRT
۱,۲۷۹.۱۰۰.۰۳+۱.۰۶%۱,۲۹۰.۷۵۱,۲۴۸.۶۳۰.۰۰م تومان۳۳.۲۱مخرید
SUN  
SUN/IRT
۲۸۰.۴۶۰.۰۱+۱.۴۶%۲۸۵.۳۹۲۷۲.۸۴۰.۰۰م تومان۸۷.۳۶مخرید
BNB  
BNB/IRT
۱۴,۸۳۸,۴۲۲.۴۰۳۳۱.۱۹.۶۰%۱۴,۹۶۸,۳۴۸.۲۰۱۴,۶۵۰,۲۵۴.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۲۵مخرید
USD Coin  
USDC/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Uniswap  
UNI/IRT
۳۲۴,۵۹۰.۴۹۷.۲۴+۰.۱۴%۳۲۹,۲۹۴.۷۰۳۱۴,۱۵۱.۶۲۰.۰۰م تومان۱.۷۸مخرید
ChainLink Token  
LINK/IRT
۳۲۶,۰۶۸.۹۶۷.۲۸.۱۱%۳۲۸,۲۱۹.۴۵۳۱۹,۲۵۹.۰۵۰.۰۰م تومان۳.۰۹مخرید
Binance USD  
BUSD/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Theta Token  
THETA/IRT
۵۰,۳۱۲.۶۵۱.۱۲.۰۹%۵۰,۶۲۶.۲۶۴۹,۰۵۸.۱۹۰.۰۰م تومان۳.۶۴مخرید
BitTorrent  
BTT/IRT
۱۲۴.۴۲۰.۰۰+۸.۱۴%۱۲۵.۲۲۱۱۴.۳۳۰.۰۰م تومان۱۲,۳۴۷.۸۶مخرید
chiliZ  
CHZ/IRT
۶,۶۳۹.۶۶۰.۱۵+۲.۹۹%۶,۶۶۶.۵۴۶,۳۳۵.۰۰۰.۰۰م تومان۱۵۱.۶۳مخرید
Compound  
COMP/IRT
۲,۴۲۶,۹۲۴.۳۴۵۴.۱۷.۲۸%۲,۴۷۴,۴۱۴.۴۶۲,۳۷۶,۲۹۸.۰۸۰.۰۰م تومان۰.۰۷مخرید
SushiToken  
SUSHI/IRT
۶۹,۶۲۲.۳۱۱.۵۵.۱۵%۷۰,۹۲۱.۵۷۶۸,۰۵۴.۲۴۰.۰۰م تومان۱۰.۵۱مخرید
EnjinCoin  
ENJ/IRT
۲۱,۵۰۹.۴۴۰.۴۸+۲.۲۸%۲۱,۹۳۹.۵۴۲۰,۶۹۸.۵۲۰.۰۰م تومان۷.۳۱مخرید
Zilliqa  
ZIL/IRT
۱,۳۵۵.۲۶۰.۰۳+۴.۷۱%۱,۴۳۸.۱۴۱,۲۷۹.۱۰۰.۰۰م تومان۶۳۱.۴۵مخرید
BAT  
BAT/IRT
۱۲,۵۷۵.۹۲۰.۲۸+۲.۹۳%۱۲,۸۱۳.۳۷۱۲,۱۰۱.۰۲۰.۰۰م تومان۱۱.۰۵مخرید
ZRX  
ZRX/IRT
۱۱,۷۳۳.۶۴۰.۲۶+۲.۲۶%۱۴,۷۸۴.۶۶۱۱,۲۴۵.۳۰۰.۰۰م تومان۲۸.۹۶مخرید
1INCH Token  
1INCH/IRT
۲۶,۴۷۷.۹۸۰.۵۹+۴.۶۰%۲۷,۰۶۰.۴۱۲۴,۷۳۰.۷۰۰.۰۰م تومان۱۷.۳۵مخرید
RLC  
RLC/IRT
۸۱,۰۹۱.۶۲۱.۸۱+۰.۰۶%۸۳,۶۰۰.۵۳۷۹,۷۰۲.۷۶۰.۰۰م تومان۲.۰۷مخرید
KEEP Token  
KEEP/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
BandToken  
BAND/IRT
۱۰۲,۷۳۰.۹۹۲.۲۹+۴.۶۶%۱۰۵,۴۶۳.۹۱۹۶,۴۱۳.۹۰۰.۰۰م تومان۴.۵۱مخرید
Ocean Token  
OCEAN/IRT
۱۷,۸۸۴.۹۶۰.۴۰+۴.۶۴%۱۸,۳۶۸.۸۲۱۶,۸۹۹.۳۱۰.۰۰م تومان۳۰.۹۳مخرید
NKN  
NKN/IRT
۵,۰۰۴.۳۸۰.۱۱.۴۵%۵,۱۵۶.۷۱۴,۹۶۴.۰۶۰.۰۰م تومان۱۴.۱۵مخرید
Injective Token  
INJ/IRT
۱۷۷,۸۶۳.۹۴۳.۹۷+۴.۴۷%۱۸۹,۸۷۰.۸۸۱۶۱,۵۱۱.۲۱۰.۰۰م تومان۹.۲۹مخرید
Swipe  
SXP/IRT
۱۴,۱۵۲.۹۵۰.۳۲+۲.۱۷%۱۴,۴۱۲.۸۰۱۳,۶۳۷.۷۳۰.۰۰م تومان۸.۴۰مخرید
AlphaToken  
ALPHA/IRT
۶,۰۸۸.۵۹۰.۱۴.۶۶%۶,۲۲۷.۴۸۵,۹۹۸.۹۹۰.۰۰م تومان۱۰.۶۶مخرید
DODO bird  
DODO/IRT
۶,۶۳۹.۶۶۰.۱۵+۲.۹۲%۶,۸۹۵.۰۳۶,۳۱۷.۰۸۰.۰۰م تومان۱۲.۸۷مخرید
KyberNetwork  
KNC/IRT
۴۰,۲۷۷.۰۰۰.۹۰+۷.۱۵%۴۱,۸۰۰.۲۷۳۶,۷۸۲.۴۴۰.۰۰م تومان۸.۰۸مخرید
Aragon Network Token  
ANT/IRT
۱۴۲,۵۱۵.۱۶۳.۱۸+۱.۱۴%۱۴۴,۴۸۶.۴۵۱۳۷,۹۰۰.۵۶۰.۰۰م تومان۰.۴۴مخرید
Storj  
STORJ/IRT
۱۸,۵۴۸.۰۳۰.۴۱+۴.۲۶%۱۸,۹۶۴.۶۹۱۷,۵۷۱.۳۴۰.۰۰م تومان۸.۰۱مخرید
DATAcoin  
DATA/IRT
۱,۶۲۱.۸۳۰.۰۴.۸۵%۱,۶۸۴.۵۶۱,۵۶۸.۹۷۰.۰۰م تومان۶۵.۵۰مخرید
ALICE  
ALICE/IRT
۸۴,۳۱۷.۳۶۱.۸۸.۳۷%۸۵,۱۶۸.۶۰۸۱,۸۹۸.۰۶۰.۰۰م تومان۱.۶۹مخرید
AION  
AION/IRT
۱,۵۹۱.۳۷۰.۰۴+۵.۶۵%۱,۶۳۵.۲۷۱,۴۷۸.۴۷۰.۰۰م تومان۸۵.۰۳مخرید
bZx Protocol Token  
BZRX/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Dai Stablecoin  
DAI/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Maker  
MKR/IRT
۳۱,۹۸۸,۶۲۸.۰۰۷۱۳.۹۹+۳.۱۸%۳۲,۴۳۶,۶۴۸.۰۰۳۰,۵۱۰,۱۶۲.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Graph Token  
GRT/IRT
۴,۵۸۳.۲۴۰.۱۰+۳.۶۵%۴,۶۱۴.۶۱۴,۳۴۱.۳۱۰.۰۰م تومان۹۲.۳۰مخرید
Synthetix Network Token  
SNX/IRT
۱۲۴,۵۴۹.۵۶۲.۷۸+۶.۵۵%۱۲۹,۹۲۵.۸۰۱۱۱,۶۴۶.۵۸۰.۰۰م تومان۷.۳۴مخرید
yearn.finance  
YFI/IRT
۳۵۲,۱۸۸,۵۲۲.۰۰۷,۸۶۰.۸۵+۰.۰۶%۳۵۷,۲۰۶,۳۴۶.۰۰۳۴۷,۵۷۳,۹۱۶.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
SHIBA  
SHIB/IRT
۰.۶۹۰.۰۰+۲۲.۴۹%۰.۷۱۰.۵۵۰.۰۰م تومان۲۴,۰۹۷,۵۴۲.۰۶مخرید
Aave Token  
AAVE/IRT
۳,۹۹۱,۸۵۸.۲۰۸۹.۱۰.۴۱%۴,۲۳۳,۷۸۹.۰۰۳,۹۶۹,۴۵۷.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۲۶مخرید
Celer Token  
CELR/IRT
۸۸۱.۲۶۰.۰۲.۴۵%۹۱۹.۳۴۸۷۳.۶۴۰.۰۰م تومان۱۴۷.۵۹مخرید
Ripple  
XRP/IRT
۱۸,۴۸۰.۸۳۰.۴۱+۱.۱۰%۱۸,۵۱۶.۶۷۱۸,۲۱۶.۴۹۰.۰۰م تومان۱۶۲.۷۵مخرید
Cardano  
ADA/IRT
۱۸,۰۵۰.۷۳۰.۴۰.۶۲%۱۸,۲۳۴.۴۱۱۷,۸۰۸.۷۹۰.۰۰م تومان۶۷.۴۸مخرید
Polkadot  
DOT/IRT
۳۱۰,۵۶۷.۴۶۶.۹۳.۵۳%۳۱۹,۲۵۹.۰۵۳۰۵,۴۶۰.۰۴۰.۰۰م تومان۵.۲۳مخرید
Avalanche  
AVAX/IRT
۹۴۹,۸۰۲.۴۰۲۱.۲۰.۲۶%۹۷۵,۷۸۷.۵۶۹۳۹,۴۹۷.۹۴۰.۰۰م تومان۲.۱۹مخرید
Axie Infinity  
AXS/IRT
۵۱۲,۵۳۴.۸۸۱۱.۴۴.۰۹%۵۲۷,۳۱۹.۵۴۵۰۰,۴۳۸.۳۴۰.۰۰م تومان۱.۶۷مخرید
Ethereum Classic  
ETC/IRT
۱,۰۷۱,۲۱۵.۸۲۲۳.۹۱+۳.۰۶%۱,۱۱۷,۸۰۹.۹۰۱,۰۱۷,۹۰۱.۴۴۰.۰۰م تومان۲.۱۳مخرید
Cosmos  
ATOM/IRT
۶۶۵,۵۳۳.۷۱۱۴.۸۵.۶۰%۶۸۶,۳۲۱.۸۴۶۵۷,۲۹۰.۱۴۰.۰۰م تومان۱.۶۳مخرید
Elrond  
EGLD/IRT
۲,۰۹۶,۲۸۵.۵۸۴۶.۷۹+۱.۴۵%۲,۱۰۵,۶۹۴.۰۰۲,۰۱۸,۳۳۰.۱۰۰.۰۰م تومان۰.۱۶مخرید
Fantom  
FTM/IRT
۲۸,۳۳۷.۲۶۰.۶۳.۳۰%۲۹,۳۶۷.۷۱۲۷,۴۲۷.۷۸۰.۰۰م تومان۱۳۹.۴۳مخرید
Tezos  
XTZ/IRT
۵۲,۵۵۲.۷۵۱.۱۷+۲.۷۱%۵۲,۷۳۱.۹۵۵۰,۲۶۷.۸۴۰.۰۰م تومان۴.۱۳مخرید
EOS  
EOS/IRT
۴۹,۹۰۹.۴۳۱.۱۱+۱.۳۶%۵۰,۸۵۰.۲۷۴۸,۵۲۰.۵۷۰.۰۰م تومان۷.۸۹مخرید
Cake  
CAKE/IRT
۲۰۴,۸۳۴.۷۴۴.۵۷+۴.۳۴%۲۰۵,۵۵۱.۵۸۱۹۱,۳۹۴.۱۴۰.۰۰م تومان۲.۱۵مخرید
IOTA  
IOTA/IRT
۱۰,۹۲۷.۲۱۰.۲۴+۳.۰۰%۱۱,۰۶۱.۶۱۱۰,۴۴۷.۸۳۰.۰۰م تومان۱۲.۸۵مخرید
Ankr  
ANKR/IRT
۱,۲۸۳.۵۸۰.۰۳+۱.۹۶%۱,۳۳۶.۰۰۱,۲۴۱.۰۲۰.۰۰م تومان۲۴۴.۶۲مخرید
Trust Wallet  
TWT/IRT
۷۵,۰۵۶.۷۹۱.۶۸+۰.۸۱%۷۷,۰۵۹.۴۴۷۳,۸۳۳.۷۰۰.۰۰م تومان۴.۹۴مخرید
Zcash  
ZEC/IRT
۲,۱۱۰,۱۷۴.۲۰۴۷.۱۰.۴۲%۲,۱۲۳,۶۱۴.۸۰۲,۰۶۵,۳۷۲.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۰۸مخرید
BancorNetwork  
BNT/IRT
۲۰,۵۶۴.۱۲۰.۴۶+۲.۴۶%۲۰,۹۶۷.۳۴۱۹,۷۱۲.۸۸۰.۰۰م تومان۱.۹۳مخرید
Ontology  
ONT/IRT
۱۰,۱۰۲.۸۵۰.۲۳+۲.۸۳%۱۰,۱۸۷.۹۷۹,۷۱۳.۰۷۰.۰۰م تومان۱۴.۳۵مخرید
Mobox  
MBOX/IRT
۲۶,۴۳۳.۱۸۰.۵۹.۸۴%۲۷,۳۲۹.۲۲۲۶,۱۶۴.۳۷۰.۰۰م تومان۲.۵۱مخرید
Dalarnia  
DAR/IRT
۱۱,۹۸۹.۰۲۰.۲۷+۰.۵۹%۱۲,۲۴۵.۲۸۱۱,۶۴۶.۲۸۰.۰۰م تومان۱۸.۵۲مخرید
SmoothLovePotion  
SLP/IRT
۱۴۴.۳۱۰.۰۰+۲.۴۵%۱۴۴.۷۱۱۳۸.۰۳۰.۰۰م تومان۹۳۴.۱۳مخرید
Bakery Token  
BAKE/USDT
۰.۲۶۰.۲۶+۲۲.۴۷%۰.۲۸۰.۲۱۰.۰۰م تومان۱۲۲.۱۲مخرید
Bakery Token  
BAKE/IRT
۱۱,۶۴۸.۵۲۰.۲۶+۲۲.۴۷%۱۲,۴۴۱.۵۲۹,۲۰۲.۳۳۰.۰۰م تومان۱۲۲.۱۲مخرید
Coin98  
C98/USDT
۰.۲۸۰.۲۸+۲.۷۷%۰.۲۸۰.۲۶۰.۰۰م تومان۱۶.۵۵مخرید
Coin98  
C98/IRT
۱۲,۴۸۶.۳۲۰.۲۸+۲.۷۷%۱۲,۶۶۵.۵۳۱۱,۸۳۲.۲۱۰.۰۰م تومان۱۶.۵۵مخرید
FLOKI  
FLOKI/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
FLOKI  
FLOKI/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
IoTeX Network  
IOTX/USDT
۰.۰۳۰.۰۳+۱.۱۴%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۵۳.۵۸مخرید
IoTeX Network  
IOTX/IRT
۱,۳۸۹.۷۶۰.۰۳+۱.۱۴%۱,۳۹۵.۵۸۱,۳۴۸.۹۹۰.۰۰م تومان۵۳.۵۸مخرید
Matic  
MATIC/USDT
۱.۲۶۱.۲۶+۱.۹۳%۱.۲۷۱.۲۱۰.۰۰م تومان۸۶.۹۴مخرید
Matic  
MATIC/IRT
۵۶,۴۸۶.۳۶۱.۲۶+۱.۹۳%۵۷,۰۱۰.۵۴۵۴,۰۸۹.۴۵۰.۰۰م تومان۸۶.۹۴مخرید
Mirror  
MIR/USDT
۰.۱۴۰.۱۴.۰۲%۰.۲۲۰.۱۴۰.۰۰م تومان۱۳۵.۷۵مخرید
Mirror  
MIR/IRT
۶,۳۴۷.۵۵۰.۱۴.۰۲%۹,۸۰۶.۷۱۶,۳۲۴.۲۵۰.۰۰م تومان۱۳۵.۷۵مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/USDT
۲.۵۴۲.۵۴+۱.۹۲%۲.۵۵۲.۴۳۰.۰۰م تومان۹.۲۹مخرید
NEAR Protocol  
NEAR/IRT
۱۱۴,۰۲۱.۰۹۲.۵۴+۱.۹۲%۱۱۴,۱۵۵.۵۰۱۰۸,۶۸۹.۶۵۰.۰۰م تومان۹.۲۹مخرید
Reef Finance  
REEF/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۲.۰۷%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۲,۸۸۷.۴۷مخرید
Reef Finance  
REEF/IRT
۱۵۹.۳۲۰.۰۰+۲.۰۷%۱۶۸.۸۱۱۵۱.۶۱۰.۰۰م تومان۲,۸۸۷.۴۷مخرید
Venus  
XVS/USDT
۵.۹۳۵.۹۳+۱.۱۹%۶.۰۴۵.۷۲۰.۰۰م تومان۰.۲۰مخرید
Venus  
XVS/IRT
۲۶۵,۶۷۵.۸۶۵.۹۳+۱.۱۹%۲۷۰,۶۰۴.۰۸۲۵۶,۲۶۷.۴۴۰.۰۰م تومان۰.۲۰مخرید
Harmony  
ONE/USDT
۰.۰۳۰.۰۳.۸۵%۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۰م تومان۶۹۷.۹۸مخرید
Harmony  
ONE/IRT
۱,۲۶۷.۹۰۰.۰۳.۸۵%۱,۳۲۶.۵۹۱,۲۲۱.۳۰۰.۰۰م تومان۶۹۷.۹۸مخرید
dYdX  
DYDX/USDT
۳.۱۷۳.۱۷.۶۱%۳.۲۹۳.۰۶۰.۰۰م تومان۱۴.۰۷مخرید
dYdX  
DYDX/IRT
۱۴۲,۰۲۲.۳۴۳.۱۷.۶۱%۱۴۷,۳۵۳.۷۸۱۳۷,۲۲۸.۵۳۰.۰۰م تومان۱۴.۰۷مخرید
Holo Token  
HOT/USDT
۰.۰۰۰.۰۰+۰.۸۶%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۱,۹۳۵.۰۹مخرید
Holo Token  
HOT/IRT
۹۹.۵۱۰.۰۰+۰.۸۶%۱۰۰.۴۰۹۵.۳۴۰.۰۰م تومان۱,۹۳۵.۰۹مخرید
Kishu Inu  
KISHU/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Kishu Inu  
KISHU/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰%۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰م تومان۰.۰۰مخرید
Decentraland  
MANA/USDT
۰.۷۹۰.۷۹+۰.۶۷%۰.۸۱۰.۷۷۰.۰۰م تومان۲۱.۸۴مخرید
Decentraland  
MANA/IRT
۳۵,۵۳۲.۴۷۰.۷۹+۰.۶۷%۳۶,۲۱۳.۴۶۳۴,۵۹۱.۶۲۰.۰۰م تومان۲۱.۸۴مخرید
Quant  
QNT/USDT
۱۴۴.۴۰۱۴۴.۴۰.۸۲%۱۴۶.۵۰۱۴۳.۱۰۰.۰۰م تومان۰.۰۲مخرید
Quant  
QNT/IRT
۶,۴۶۹,۴۰۸.۸۰۱۴۴.۴۰.۸۲%۶,۵۶۳,۴۹۳.۰۰۶,۴۱۱,۱۶۶.۲۰۰.۰۰م تومان۰.۰۲مخرید
SKALE Network  
SKL/USDT
۰.۰۴۰.۰۴+۲.۰۴%۰.۰۴۰.۰۴۰.۰۰م تومان۴۴.۸۷مخرید
SKALE Network  
SKL/IRT
۱,۷۸۸.۹۴۰.۰۴+۲.۰۴%۱,۸۴۰.۰۲۱,۷۱۵.۴۷۰.۰۰م تومان۴۴.۸۷مخرید