BTC/USDT
۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تغییرات۰.۰۰    ۰.۰۰%
بیشترین۰.۰۰
کمترین۰.۰۰
حجم۰.۰۰
نمودار
سفارشات
معاملات
0.0001
۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۱
۰.۰۱
۰.۱
۱
۱۰
۵۰
۱۰۰
قیمت (USDT)
مقدار (BTC)
مجموع
۰
۰ تومان
قیمت (USDT)
مقدار (BTC)
زمان
ثبت سفارش (راهنما)
Limit
Market
Stop-Limit
OCO
 ۰.۰۰۰ USDT
USDTقیمت
BTCمقدار
۰۲۵۵۰۷۵۱۰۰
USDTمجموع
موجودی شما
BTC در دسترس:
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
USDT در دسترس:
۰.۰۰۰
سفارشات باز
تاریخچه سفارشات
تاریخچه معاملات
دارایی‌ها