BTC/IRT
۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تغییرات۰.۰۰        ۰.۰۰%
بیشترین۰.۰۰
کمترین۰.۰۰
حجم۰.۰۰
نمودار
سفارشات
معاملات
0.0001
۰.۰۰۰۱
۰.۰۰۱
۰.۰۱
۰.۱
۱
۱۰
۵۰
۱۰۰
قیمت (تومان)
مقدار (BTC)
مجموع
۰
۰ تومان
قیمت (تومان)
مقدار (BTC)
زمان
ثبت سفارش (راهنما)
Limit
Market
Stop-Limit
OCO
 ۰ تومان
تومانقیمت
BTCمقدار
۰۲۵۵۰۷۵۱۰۰
تومانمجموع
موجودی شما
BTC در دسترس:
تومان در دسترس:
سفارشات باز
تاریخچه سفارشات
تاریخچه معاملات
دارایی‌ها